W dniu 12.06.2019r zostały odebrane roboty budowlane obejmujące rozbudowę drogi powiatowej Nr 1805K ul. Granicznej w Zatorze.


Roboty zrealizowano w ramach projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K
 ul. Graniczna w Zatorze, który jest dofinansowany w ramach RPO WM – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Całkowity koszt projektu to ok. 8,9 mln zł, z tego koszt samych robót budowlanych to
ok. 8,1 mln zł, kwota dofinansowania środkami unijnymi to ok. 3,8 mln zł.

Wykonawca wykonywał roboty budowlane od czerwca 2018r na odcinku od skrzyżowania
 z DK 44 (od km 0+034,01 ) do km 2+190,00 (ok. 2,156 km).

Nastąpiła rozbudowa drogi do szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m na całej długości, prawostronną ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m o długości
ok. 1,7 km.  Wybudowano odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej oraz systemu korytek po obu stronach drogi.

Z powyższymi robotami związane były niezbędne w takim przypadku odcinkowe przebudowy sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Wykonawca zakończył roboty ponad 2 miesiące wcześniej niż zakładała umowa.

Rozbudowana droga powiatowa ul. Graniczna w Zatorze pozwoli na znaczną poprawę dostępności komunikacyjnej obiektów powstałych w strefie Aktywności Gospodarczej, zasadniczo wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym pieszych
i rowerzystów (chodnik, ścieżka rowerowa).

W obliczu napływu coraz większej liczby turystów do parku rozrywki Energylandia rozbudowana droga przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, odciąży okoliczne szlaki krajowe i wojewódzkie, a także zapewni większą dostępność do okolicznych  miejscowości.

Oświęcim, dnia 08.03.2019r


Informacja z realizacji

 

zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”

 

W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 12.06.2018r podpisano umowę
Nr SZP.273.4.2018 na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę
i przebudowę drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze od km 0+034,00 do km 2+190,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową i budową zjazdów i skrzyżowań
z lokalnymi drogami gminnymi, budową chodników i ścieżki rowerowej budową zatok autobusowych i peronów przystankowych oraz niezbędną przebudową sieci energetycznej
i telekomunikacyjnej.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.06.2018r, termin zakończenia robót zgodnie
z umową to 31.08.2019r.

Koszty zamówienia wynoszą:

7.995.998,58 zł brutto – roboty budowlane zgodnie z umową

244.770,00 zł brutto – inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową (zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego)

W chwili obecnej, pomimo przerwy zimowej spowodowanej trwającymi wiele dni niskimi temperaturami, zaangażowanie robót jest bardzo duże i Wykonawca deklaruje zakończenie robót przed terminem umownym.

Dotychczas wykonano:

–  na całym odcinku zadania wycięto kolidującą zieleń,

–  na odcinku od skrzyżowania ul. Bugajskiej do skrzyżowania ul. Grabskiego usunięto kolidujące ogrodzenia, wykonano zabudowę kolektora deszczowego wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi. Wykonano korytowanie, stabilizację gruntu wraz z zabudową warstwy odprężającej z kruszywa, ponadto wykonano nasypy pod chodnik i ścieżkę rowerową wraz z zabudową krawężników i obrzeży na ławach  betonowych z oporem, wykonano podbudowę pod chodnik, scieżkę rowerową oraz zjazdy, ułożono kostkę na podsypce na chodniku i zjazdach. Na w/w odcinku wykonano ściek przykrawężnikowy i zabudowano dwie warsty masy bitumicznej: warstwę podbudowę i warstwę wiążącą. Na w/w odcinku wykonano przebudowę skrzyżowań z ul. Graniczną (boczną) oraz ul. Kolonia.

– na skrzyżowaniu z ul. Grabskiego wykonano skrzyżowanie trój wlotowe o ruchu okrężnym (rondo), wykonano zabudowę kolektora deszczowego wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi, wykonano profilowanie tarczy ronda, stabilizację gruntu wraz
z zabudową warstwy odprężającej na pasie jezdnym, wykonano zabudowę pierścienia zewnętrznego oraz wewnętrznego ronda,  ponadto wykonano nasypy pod chodnik i ścieżkę rowerową wraz z zabudową krawężników i obrzeży na ławach  betonowych z oporem, wykonano podbudowę pod chodnik i scieżkę rowerową, ułożono kostkę na podsypce na chodniku.

–  na odcinku od ul. Grabskiego na długości ok. 300 w kierunku DK44  wykonano zabudowę kolektora deszczowego wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi. Wykonano korytowanie, stabilizację gruntu wraz z zabudową warstwy odprężającej z kruszywa, ponadto wykonano nasypy pod chodnik i ścieżkę rowerową wraz z zabudową krawężników

–  Na odcinku od początku zakresu (DK 44) na długości ok. 300m wykonano zabudowę kolektora deszczowego wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi. Wykonano korytowanie, stabilizację gruntu wraz z zabudową warstwy odprężającej z kruszywa, ponadto wykonano nasypy pod chodnik i ścieżkę rowerową wraz z zabudową krawężników i obrzeży na ławach  betonowych z oporem, wykonano podbudowę pod chodnik, ścieżkę rowerową oraz zjazdy, ułożono kostkę na chodniku. Ponadto na w/w odcinku wykonano 2 zatoki autobusowe.

–  na pozostałym odcinku długości około 250 mb, wykonano tylko zabudowę kolektora deszczowego i wykonano korytowanie i profilowanie pod stabilizację.

 

Ponadto wykonano:

–   odcinek kanalizacji deszczowej (D3) odprowadzający wody deszczowe z odcinka pasa drogowego ul Granicznej (od okolic posesji nr 50 do okolic ul. kolonia)  poprzez separator do odbiornika (cieku łowiczanka) zlokalizowanego na zachód od inwestycji w gminie Przeciszów

–  odcinek kanalizacji deszczowej (D2) odprowadzający wody deszczowe z odcinka pasa drogowego ul Granicznej (od okolic ul. Kolonia do okolic ul. Grabskiego)  poprzez separator do odbiornika (cieku łowiczanka) zlokalizowanego na zachód od inwestycji w gminie Przeciszów

–  częściowo odcinek kanalizacji deszczowej (D1) odprowadzający wody deszczowe z odcinka pasa drogowego ul Granicznej (od okolic ul. Grabskiego na długości  ok. 500mb w kierunku DK44)  poprzez separator do odbiornika zlokalizowanego na wschód od inwestycji w gminie Zator

– wykonano przebudowę całości kolidującej z inwestycją sieci teletechnicznej oraz energetycznej zgodnie z projektem.

–  wykonano przebudowę całości kolidującej z inwestycją sieci wodociągowej

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr
Nr projektu: RPMP.07.01.03-12-565/16
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze
Całkowity koszt projektu: 9.142.514,70 zł
Kwota dofinansowania: 3.999.850,14 zł
Data podpisania umowy/aneksu o dofinansowanie: 6 luty 2018r. / 3 kwietnia 2018r.
Okres realizacji: 02.2018 – 10.2019

Opis projektu:
Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze od km 0+034,00 do km 2+190,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową i budową zjazdów i skrzyżowań z lokalnymi drogami gminnymi, budową chodników i ścieżki rowerowej budową zatok autobusowych i peronów przystankowych oraz niezbędną przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Droga ta zostanie rozbudowana do parametrów klasy Z. Inwestycja dotyczy odcinka drogi subregionalnej powiatowej, mającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi. Objęty projektem odcinek drogi powiatowej tworzy szlak komunikacyjny umożliwiający bezpośredni dojazd do obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, położonej na terenie gminy Zator.