RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0331/16

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

Całkowity koszt projektu: 1.678.672,15 zł

Kwota dofinansowania: 955.655,40 zł

Data podpisania umowy/aneksu o dofinansowanie: 31 sierpnia 2017 r. / 2 marca 2018 r.

Okres realizacji: 08.2017-03.2018


Opis projektu:

Zadanie polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, sali gimnastycznej oraz szatni sali gimnastycznej wraz z wymianą parapetów, ocieplenie ścian podziemia budynku głównego szkoły przylegających do gruntu, docieplenie stropodachu nad przewiązką pomiędzy budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną, wykonanie remontu instalacji odwadniającej i odgromowej, wykonanie remontu istniejących zadaszeń, wykonanie remontu schodów i podestów.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost efektywności energetycznej w stosunku do stanu przed realizacją projektu. Realizacja projektu spowoduje redukcję emisji CO2 oraz nastąpi obniżenie emisji pyłów PM10 jak i emisji pyłu PM2,5.