Opis sprawy/zadania

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została wykonana w latach 50 - tych ubiegłego wieku w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa i obowiązuje nadal.
Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:
 1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2) na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4) na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W innych uzasadnionych przypadkach na wniosek i koszt właściciela gruntów albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
Wykonanie projektu klasyfikacji gruntów może zostać zlecone tylko klasyfikatorowi, który został upoważniony przez starostę do wykonania tych prac.

Kogo dotyczy
Właściciela gruntów albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków

Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek o zmianę klasyfikacji gruntu wraz z uzasadnieniem

Opłaty
Opłata skarbowa za wydaną decyzję zatwierdzająca klasyfikację

Wydział
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim
Telefon: (033)844 97 49
e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960r. Kodeksem postępowania administracyjnego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje
Badanie profilu glebowego przeprowadza się w okresie wegetacji roślin, w terminie od 15 marca do 15 listopada.