Wymagane dokumenty: 

  • dowód osobisty
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości17 zł (przypis 1)
  • zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu
  • dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie lub nabycie.

Przypisy

  1. obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłaty

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.
Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020


Dodatkowe informacje

Zgłoszenia zbycia oraz nabycia można dokonać drogą pocztową lub elektroniczną poprzez profil zaufany lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca.

W przypadku, gdy współwłaściciel pojazdu zgłasza zbycie działając za zgodą i w imieniu pozostałych właścicieli, składa na tę okoliczność stosowne oświadczenie.