Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny (przypis 2)
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (przypis 3)
 • akcyza (przypis 4)
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (przypis 5)
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku.

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
  - dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów
  - świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 3. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami adnotacja na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej oraz nazwę organu, który jej dokonał.
 4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
  w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 5. lub zamieszczenie w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.


Opłaty:

samochód osobowy, ciężarowy

 • opłata komunikacyjna 160,00 zł

motocykl, przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

 • opłata komunikacyjna 120,00 zł

motorower

 • opłata komunikacyjna 110,00 zł


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.