Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości17 zł (przypis 1)
 • dowód własności pojazdu
 • dowód rejestracyjny ( przypis 2)
 • tablice rejestracyjne
 • decyzja w sprawie wpisania pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów (przypis 3)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego
 • dla pojazdu mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji (przypis 4)

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.
 3. Wpis do rejestru zabytków lub potwierdzenie, iż pojazd znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub został wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Dotyczy pojazdów uznanych za unikatowe.

Opłaty:

samochód osobowy, ciężarowy

 • opłata komunikacyjna 180,00 zł

motocykl, przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

 • opłata komunikacyjna 130,00 zł


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020