Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód własności pojazdu (przypis 2)
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem potwierdzającym aktualne badanie techniczne
 • tablice rejestracyjne.

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.Opłaty:

przy zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego

z pozwoleniem czasowym wydanym na wniosek właściciela:

 • opłata komunikacyjna – 80,00 zł

bez pozwolenia czasowego:

 • opłata komunikacyjna – 66,50zł


przy zmianie numeru rejestracyjnego

samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik samochodowy:

 • opłata komunikacyjna 160,00 zł

motocykl, przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy:

 • opłata komunikacyjna 120,00 zł

motorower

 • opłata komunikacyjna 110,00 zł


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.