Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Powiat Oświęcimski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • treść nietekstowa;
 • zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • zamieszczone załączniki w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-23
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-27

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Fudala.
 • E-mail: informatyk@powiat.oswiecim.pl
 • Telefon: 33 844 96 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Oświęcimski
 • Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
 • E-mail: starostwo@powiat.oswiecim.pl
 • Telefon: 338449600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu znajduję się w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, w jednym trzykondygnacyjnym budynku, częściowo podpiwniczonym. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu prowadzą 3 wejścia - główne od ulicy Wyspiańskiego oraz dwa od ulicy Rydla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W rejonie siedziby Starostwa znajdują się trzy przystanki autobusowe komunikacji miejskiej:

 • na ul. Wyspiańskiego w odległości około 50 m od głównego wejścia do budynku,
 • na ul. Jana III Sobieskiego w odległości około 300 m od głównego wejścia do budynku,
 • na ul. Słowackiego w odległości około 200 m od głównego wejścia do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dwa bezpośrednio obok wejścia głównego do budynku, dwa kolejne po przeciwnej stronie drogi. Obok wejścia głównego wyznaczono również jedno miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi.

Przy wejściu od ulicy Wyspiańskiego znajduje się podjazd z dwupoziomową poręczą ułatwiający wjazd wózkiem lub wejście do budynku. Przed schodami prowadzącymi do budynku zastosowano oznaczenie pasem z płyt ostrzegawczych, informujące o zmianie poziomu posadzki. Schody prowadzące do tego wejścia wyposażone są w obustronne barierki oraz kontrastowe oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia schodowego. Przegrody szklane automatyczne drzwi przesuwanych oznaczono kontrastowo pasami na wysokości 90 cm i 130 cm.

Wejście do budynku od strony ul. Rydla do holu głównego nie jest przystosowane dla osób mających problem z poruszaniem się. Do budynku prowadzą schody wyposażone w obustronne poręcze oraz oznaczone kontrastowo krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia schodowego. Przegrody szklane drzwi automatyczne oznaczono kontrastowo pasami na dwóch wysokościach.

Wejście do budynku od strony ul. Rydla do skrzydła zachodniego również nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oznaczone kontrastowo na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz budynku, bez oznaczeń kontrastowych, wyposażono w samozamykacz, wymagający umiarkowanego nakładu siły w celu ich otwierania.

Po wejściu do budynku, głównym wejściem od ulicy Wyspiańskiego po prawej stronie znajduje się dziennik podawczy oznaczony piktogramem „i” przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Dwa stanowiska różnej wysokości wyposażono w interkomy kasowe ułatwiające komunikację pomiędzy stronami. Z przyczyn technicznych pętla indukcyjna umieszczona została w pokoju 37 (Kancelaria) przystosowanym do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Naprzeciw dziennika podawczego umieszczona została zbiorcza tablica informacyjna z lokalizacją wydziałów i numerami pokoi na poszczególnych piętrach. W holu głównym oraz przy skrzydle bocznym umieszczono dodatkowe, kierunkowe tablice informacyjne oraz kierunkowe oznaczenia przedziałów pomieszczeń
w budynku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, I piętrze i II piętrze oraz przyziemiu w ograniczonym dostępie tylko dla pracowników urzędu. Wszystkie przestrzenie pomiędzy korytarzami oraz wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów.

W całym budynku początek i koniec biegów schodowych oznaczono kontrastowo na krawędziach stopni pasami w kolorze żółtym.

Na każdym poziomie w widocznym miejscu przy klatkach schodowych umieszczone zostały kontrastowe numery kondygnacji. Ponadto na drzwiach pomiędzy korytarzami naklejono informacje, zawierające nazwę kondygnacji oraz przedział numerów pokoi w danym segmencie, ułatwiając tym samym odszukanie pomieszczeń w budynku.

Na parterze w centralnej części budynku, w holu znajduje się winda, umożliwiająca swobodne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami. Winda posiada panel z oznaczeniami w alfabecie braille'a, ekran
z wyświetlanym aktualnym numerem piętra oraz komunikat głosowy informujący o numerze piętra, na którym aktualnie się znajduje. Oprócz windy w budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie braille'a, ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w niezbędne uchwyty. W tej toalecie umieszczono również przewijak dla niemowląt.

Budynek urzędu wyposażony został również w kilka sztuk lup powiększających, które umieszczono wraz z odpowiednim oznaczeniem na ścianach korytarzy, przy stołach umożliwiających wypełnienie niezbędnych dokumentów. Lupy udostępnione są wyłącznie do użytku wewnątrz budynku urzędu.

Każde stanowisko obsługi klienta zostało wyposażone w ramki do podpisu umożliwiające odszukanie lub wskazanie miejsca w którym należy złożyć podpis.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W siedzibie Starostwa Powiatowego dostęp do tłumacza języka migowego zapewniony jest po uprzednim złożeniu wniosku, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz dane kontaktowe, niezbędne do ustalenia terminu.

Wniosek można złożyć poprzez:

 • Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym tutejszego urzędu,
 • Przesłanie pisma/dokumentu na numer fax. +48 33 844 96 19,
 • Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl,
 • Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
 • Poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 33 844 96 63,
 • Poprzez strony www: powiat.oswiecim.pl lub bip.powiat.oswiecim.pl