Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłaty skarbowej – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)


Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć:

 1. Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzoną jej ostatecznością.
 2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów /oryginał/.
 3. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona
  o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę /oryginał/.
 4. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /oryginał/.
 5. Dodatkowo – w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna – należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
 6. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.
 7. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.


Opłaty


Opłata skarbowa:


 1. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu – 90 zł /UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego/.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym, w kasie tutejszego urzędu). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłata skarbowa – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020


Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), załatwienie sprawy przez organy administracji publicznej, wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.