Załącznik do Uchwały Nr 44/266/2012

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2012 r.

Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Oświęcimskiego

Rozdział I

Zasady przyznawania Patronatu Starosty Oświęcimskiego

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Oświęcimskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami (np. zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.) o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym, zwanymi w treści regulaminu „przedsięwzięciami”.
2. W uzasadnionych sytuacjach Starosta może zadecydować o przyznaniu Patronatu Starosty Oświęcimskiego  przedsięwzięciom o innym zasięgu niż w § 1 ust.1.

§ 2.

1. Prawo przyznania Patronatu Starosty Oświęcimskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Oświęcimskiego przysługuje wyłącznie Staroście Oświęcimskiemu.
2. Starosta może objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań Powiatu oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjające w szczególności:
 promocji powiatu,
 integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
 współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 pobudzaniu aktywności gospodarczej,
 edukacji publicznej,
 rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
 promocji i ochronie zdrowia,
 polityce społecznej,
 pomocy osobom niepełnosprawnym,
 przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 ochronie środowiska,
 bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Starosta nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami czysto komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości, co do zachowania zasad etyki.

§ 3.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§ 4.

1. Przyznanie Patronatu nie jest związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Oświęcimski.
2. Objęcie Patronatem Starosty Oświęcimskiego może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych Powiatu w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

Rozdział II
Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Starosty Oświęcimskiego

§ 5.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Oświęcimskiego dla danego przedsięwzięcia występuje organizator.

§ 6.

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504).

§ 7.

Wniosek, o którym mowa w § 5, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (www.powiat.oswiecim.pl). Wzór wniosku o przyznaniu Patronatu Starosty Oświęcimskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8.

1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Oświęcimskiego nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 8 ust. 1.

Rozdział III
Procedura przyznawania Patronatu Starosty Oświęcimskiego

§ 9.

1. Organizator zwraca się do Starosty Oświęcimskiego z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty dla danego przedsięwzięcia.
2. Wniosek powinien być dostarczony na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

§ 10.

O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Starosty Oświęcimskiego Wnioskodawca informowany jest w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 11.

Odmowa przyznania Patronatu Starosty Oświęcimskiego nie wymaga uzasadnienia.

§ 12.

1. Przyznanie Patronatu Starosty Oświęcimskiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia. Sprawozdanie składane jest w postaci formularza, dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (www.powiat.oswiecim.pl). Wzór sprawozdania z przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty Oświęcimskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W ciągu 10 dni od zakończenia przedsięwzięcia Organizator jest zobowiązany dostarczyć wypełniony formularz na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Do sprawozdania należy dołączyć materiały zdjęciowe w wersji elektronicznej dokumentujące przebieg przedsięwzięcia. Z chwilą przekazania zdjęć Powiat nabywa prawo do ich nieodpłatnego wykorzystywania w swoich publikacjach promocyjnych, prasowych oraz na stronie internetowej.

§ 13.

1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat Starosty Oświęcimskiego, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
2. Objęcie Patronatem Starosty Oświęcimskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem, po stronie organizatora, do poinformowania mediów o tym fakcie -zamieszczenia stosownych informacji w prasie i innych publikatorach oraz wizualizacji Patronatu poprzez zamieszczenie herbu Powiatu Oświęcimskiego z dopiskiem u dołu herbu ,,Powiat Oświęcimski” i poprzez zamieszczenie tekstu ,,Patronat Honorowy: imię i nazwisko Starosta Powiatu Oświęcimskiego” – w przygotowywanych materiałach informacyjno-promocyjnych (zaproszeniach, folderach, ulotkach, plakatach itp).

§ 14.

Ewidencję złożonych wniosków o przyznanie Patronatu Starosty Oświęcimskiego prowadzi Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

§ 15.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Starosty Oświęcimskiego jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 16.

Niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 12 i § 13  stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty Oświęcimskiego w przyszłości.

Rozdział IV
Odebranie Patronatu Starosty Oświęcimskiego

§ 17.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Oświęcimski może odebrać przyznany uprzednio Patronat. O odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.

§ 18.

Odebranie Patronatu Starosty Oświęcimskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy.