Uczniowski Klub Sportowy

Jest szczególnym rodzajem klubu. Działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Klub powstaje w wyniku podjęcia przez co najmniej 7 osób uchwały o założeniu stowarzyszenia (uchwalają statut, wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia). Jego członkami mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. Klub jest obowiązany posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Statut klubu określa w szczególności:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu;
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:

Bez opłat

Terminy

Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy . Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji

Podobnie jak w przypadku rejestracji innych stowarzyszeń, uczniowski klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe. Urząd Skarbowy wymaga umowy najmu (użyczenia itp. ) lokalu, w którym mieści się siedziba klubu.

Zgłaszanie zmian

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w starostwie
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian (czyli podjęcia stosownej uchwały). Starosta po złożeniu przez klub wniosku dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

Dokonanie zmian w ewidencji prowadzonej przez starostę wolne jest od opłat

W ewidencji klubów sportowych zawarte są następujące informacje:

 • data wpisu;
 • numer ewidencyjny;
 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia założycieli
 • nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
 • imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
 • informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
 • dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 • cel działania;
 • teren działania;
 • datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
 • inne uwagi.

Wyciąg z ewidencji

Zaświadczenie o wpisie klubu do ewidencji Starosty Oświęcimskiego wydawane jest na wniosek członka klubu.

Rejestracja klubu u starosty

Wniosek o wpis uczniowskiego klubu sportowego do starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu składa Zarząd. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Do wniosku załącza się:

 1. Statut wraz z uchwałą zatwierdzającą
 2. Listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 3. Protokół wraz z uchwałami z wyboru władz stowarzyszenia (zarządu oraz komisji rewizyjnej)
 4. Informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji