WAŻNE OGŁOSZENIE 

Nabór na członków komisji konkursowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych


Starosta Oświęcimski informuje stowarzyszenia i fundacje o obowiązkach stosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uwaga!!!
Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego jest instytucją obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Oświęcimskiego. Pisemną informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim bądź przesłać na adres mailowy: promocja@powiat.oswiecim.pl.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są:

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, 

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym podmioty obowiązane są zobligowane do dostosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:

- wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
- osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która  uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.


wzór-oświadczenia.docx


Nabór na członków komisji konkursowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowychStarosta Oświęcimski informuje stowarzyszenia i fundacje o obowiązkach stosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uwaga!!!
Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego jest instytucją obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Oświęcimskiego. Pisemną informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim bądź przesłać na adres mailowy:promocja@powiat.oswiecim.pl 
w terminie do 21 stycznia 2022 r. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są:

 1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)
 2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym podmioty obowiązane są zobligowane do dostosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:

 1. wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 2. oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
 3. osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 4. osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która  uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

Ponadto nowelizacja ustawy poszerzyła katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji – zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 taki obowiązek został nałożony również na stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Dodatkowe informacje na temat powyższych obowiązków można uzyskać w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pokój 225 lub telefonicznie 33 844 97 14.
Konkursy dla organizacji pozarządowych

 • Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW - termin składania wniosków do 28 lutego 2024 roku.


Regulamin konkursu.docxWniosek - Kalejdoskop inicjatyw.doc
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Dotacje dla organizacji pozarządowych znajdują się na stronie: https://www.powiat.oswiecim.pl/dla-mieszkanca/mies...


Zakładasz stowarzyszenie? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Zachęcamy mieszkańców Małopolski Zachodniej, w tym powiatu oświęcimskiego myślących m.in. o założeniu i prowadzeniu stowarzyszenia, fundacji lub innego Podmiotu Ekonomii Społecznej do skorzystania ze wsparcia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, w ramach projektu MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, pracuje z grupami osób nad określeniem ich planów i pomysłów oraz wypracowaniem założeń do rejestracji stowarzyszenia, fundacji lub innego Podmiotu Ekonomii Społecznej. Pomaga przeprowadzić pierwsze działania grupy dla społeczności, oferując wsparcie do 1000 zł.

– Zachęcamy lokalnych liderów i instytucje do wykorzystywania szans, jakie daje im przedsiębiorczość społeczna. Szkolimy z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Przygotowujemy lokalnych społeczników do działania. Pobudzamy społeczną aktywność mieszkańców i zachęcamy do tworzenia miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej – mówi Dorota Kobylec, animatorka ds. współpracy z grupami i samorządami.

Dla grup i osób indywidualnych, w tym liderów środowisk lokalnych – Fundacja oferuje wsparcie animatora, w zakresie:

 • zaplanowania i wdrożenia planu powstania Podmiotu Ekonomii Społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacji),
 • wsparcia doradców przy sporządzaniu dokumentów koniecznych do rejestracji organizacji pozarządowej,
 • wypracowania założeń do prowadzenia własnej organizacji,
 • wsparcia edukacyjnego (doradztwa, szkoleń, wizyt studyjnych),
 • analizy otoczenia (diagnozy potencjału środowiska lokalnego),
 • pomocy w przeprowadzeniu przedsięwzięcia w postaci pierwszego miniprojektu (a także jego sfinansowania do kwoty 1000 zł),
 • dodatkowego, potrzebnego grupie wsparcia doradców specjalistycznych (m.in. prawnik, księgowy, specjalista ds. promocji, fundraiser).

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą – skontaktuj się z Fundacją: Dorota Kobylec tel. 790 346 928 lub mail: dorota.koblec@bis-krakow.pl

Możesz też zgłosić się do projektu wypełniając formularz zgłoszeniowy: bit.ly/RekrutacjaMZ


Nabór na członków komisji konkursowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych, powoływanych do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Spośród wszystkich zgłoszonych do prac w komisji zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwę organizacji,
 3. adres organizacji (w tym nr telefonu i e-mail),
 4. funkcję pełnioną w organizacji,
 5. krótki opis doświadczenia.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny i odbywa się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl do 23 grudnia 2021 r. z tematem wiadomości „Kandydat – komisje konkursowe 2022”.


W pierwszej połowie tego roku wiele organizacji pozarządowych czeka nowy obowiązek – wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Które organizacje muszą się zainteresować Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, do kiedy konkretnie muszą to zrobić i co się z tym wiąże?

Zachęcamy do obejrzenia filmu: 

z którego dowiesz się:

 • co to są Pracownicze Plany Kapitałowe
 • które organizacje i kiedy muszą wdrożyć nowe przepisy
 • jak przygotować się do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • jak realizować obowiązki związane z PPK przy współpracy osób pracujących w organizacji
 • jakie koszty musi ponieść NGO w związku z realizacją obowiązku PPK i jakie formalności są z nim związane.

(Źródło: ngo.pl)