Aktualne rachunki bankowe (służące do obsługi klienta) to: 

16 8110 1023 2003 0312 0001 0038 - Dochody Skarbu Państwa (m.in. wpłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów SP)

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042 - Dochody Starostwa   (wpłaty m.in. z tyt. opłat komunikacyjnych, najmu lokali, kart wędkarskich, kar, odszkodowań)

32 8110 1023 2003 0312 0001 0041 - Wydatki

43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 - Sumy depozytowe_Wadia i zabezpieczenia (wpływy z tyt. wadiów do przetargów i zabezpieczeń należytego wykonania umów)  

58 8110 1023 2003 0312 0001 0058 - Dochody Drogowe (wpłaty m.in. z tyt. zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego)

91 8110 1023 2003 0312 0001 0046 - Sumy depozytowe_ Biuro rzeczy znalezionych (wpłaty z tyt. znalezionych środków pieniężnych)

81 8110 1023 2003 0312 0001 0032 - Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (wpłaty z tyt. opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, sprzedaż map i innych danych z   ewidencji, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)