Naczelnik: Monika Stalica
tel. 33 844 97 08


Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I. W zakresie spraw oświatowych:

 1.  Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i organizacją publicznych  szkół podstawowych specjalnych, ponadpodstawowych w tym ponadpodstawowych specjalnych,  szkół sportowych i  mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych,  poradni psychologiczno–pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
 2. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.
 3. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych oraz procesem rekrutacji uczniów do powiatowych szkół ponadpodstawowych.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym szkół i placówek powiatowych stopnia nauczyciela mianowanego.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania dzieci do placówek prowadzących specjalną organizację nauki.
 6. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i współpraca z Sądami w tym zakresie
 7. Współpraca z innymi organami w zakresie nauczania religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych
 8. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 9. Realizowanie zadań związanych z wpisaniem szkoły niepublicznej do ewidencji Starosty oraz wydawaniem decyzji w sprawie wykreślenia szkoły niepublicznej w ewidencji Starosty.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących przydzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznym i publicznych prowadzonych przez organy inne niż jst.
 11. Nadzór nad prawidłowością składanych przez szkoły dotowane dokumentów i rozliczeń udzielonej dotacji na dany rok oraz prowadzenie spraw związanych ze składaniem odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia do samorządowego Kolegium Odwoławczego
 12. Coroczne aktualizowanie kwoty dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz publikowanie na BIP podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów
 13. Przygotowywanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania opłat na dany rok
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych
 15. Coroczna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz przygotowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 16. Koordynowanie działań prowadzonych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych oraz nadzór nad prawidłową realizacją projektów prowadzonych przez Wydział, szkoły i placówki oświatowe w oparciu o zapisy zawartych umów, wniosków o dofinansowanie, dokumentów programowych i aktualnych wytycznych instytucji zarządzających.  


II. W zakresie spraw ochrony zdrowia i spraw społecznych:

 1.  Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności podległych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem i zmianami statutu.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze zbyciem, oddaniem w dzierżawę, najmem, użytkowaniem oraz użyczeniem aktywów trwałych podległych zakładom opieki  zdrowotnej.
 3. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem dotacji budżetowych podległym zakładom opieki zdrowotnej na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz nadzór nad jej rozliczeniem.
 4. Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok, szczątków zwłok oraz urn z  prochami z obcego państwa.
 5. Realizowanie zadań związanych z przewozem zwłok z miejsc publicznych na zlecenie właściwego organu
 6. Realizowanie zadań wynikających z Narodowego programu Zdrowia
 7. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem rady społecznej podległych zakładów opieki zdrowotnej
 8. Prowadzenie spraw związanych z wyborem firmy audytorskiej do zatwierdzenia sprawozdania finansowego podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 9. Coroczne Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu.