Kierownik: Małgorzata Ganobis – Całus, tel. 33 844 97 34Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:

  1. Opracowywanie zbiorczych harmonogramów wszystkich planowanych zamówień publicznych.
  2. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień.
  3. Prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień.
  4. Prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień.
  5. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
  6. Opracowywanie i wdrażanie w Starostwie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych.