Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Jak zachować się na wypadek pożaru

Jak zachować się w trakcie pożaru Jak zwalczać powstały pożar? 

1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: 

• zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, 

• wezwać straż pożarną.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: 

• swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, 

• adres i nazwę obiektu, 

• co się pali, na którym piętrze, 

• czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 


Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Przyjmujący może zażądać: 

• potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, 

• dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać. 

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. 


Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. 

Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana. 


Jak ewakuować ludzi i mienie 

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze – poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe – pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. 


Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN – 92/N – 01256/02 „Znaki Bezpieczeństwa – Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo – gaśniczą. 


W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. 


W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest: 

• dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,

• przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji, 

• zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób. 


Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. 

Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.


Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się: 

• pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia, 

• pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) – możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów pożarowych (dymu), 

• pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.


JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POŻARU