Naczelnik: Barbara Leszczyńska
tel. 33 844 97 03Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Koordynacja prac w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu.
 2. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze promocyjnym i informacyjnym na temat Powiatu.
 3. Promowanie potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego Powiatu w kraju i za granicą.
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą.
 5. Współpraca z mediami w zakresie przygotowywania i publikacji materiałów prasowych i telewizyjnych.
 6. Organizacja imprez promujących Powiat, w tym kulturalnych i sportowych.
 7. Koordynowanie uczestnictwa władz Powiatu w obchodach rocznic państwowych na terenie gmin z terenu powiatu.
 8. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej.
 9. Wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych.
 10. Organizowanie okolicznościowych spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności.
 11. Zarządzanie strony internetowej Powiatu.
 12. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 13. Realizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 14. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej i sportowej oraz   tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
 15. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej oraz związanych   z opieką  nad amatorskim ruchem artystycznym.
 16. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów.
 17. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych.
 18. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.