Starszy inspektor ds. BHP – Agnieszka Szutta – Jarząbek

Do podstawowych zadań starszego inspektora ds. BHP należy w szczególności:

 1. sporządzanie rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie działania Starostwa Powiatowego i przedkładanie ich Staroście;
 2. prowadzenie kontroli warunków pracy i przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, a także inicjowanie działań zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
 3. współudział w dokonywaniu okresowych przeglądów warunków pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 4. przygotowywanie wniosków w przedmiocie wymagań bhp – stan pomieszczeń pracy, wyposażenie techniczne itp.;
 5. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp;
 6. podejmowanie działań zmierzających do organizowania pracy w warunkach zabezpieczających pracowników przed ewentualnymi wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
 7. opracowywanie projektów zarządzeń i innych aktów normatywnych w zakresie bhp wydawanych przez Starostę;
 8. współudział w opracowaniu projektu budżetu w części dotyczącej wydatków na bhp;
 9. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy;
 10. prowadzenie prac związanych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy pracowników Starostwa;
 11. współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w przedmiocie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych;
 12. współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, w tym zapewnienie wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami Starostwa;
 13. nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenia badań lekarskich pracowników Starostwa;
 14. udział w przekazywanych do użytku nowobudowanych lub przebudowywanych (remontowanych) obiektów; współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy;
 15. udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego;
 16. występowanie do Starosty z wnioskami o nałożenie kar porządkowych na pracowników naruszających przepisy bhp;
 17. występowanie do Starosty z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp;
 18. współudział w ochronie przeciwpożarowej.