Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Drony – Gdzie latać a gdzie nie… informacje ogólne

KOORDYNACJA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I MODELI LATAJĄCYCH (RPA) O MASIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 25KG I WYKONYWANYCH WYŁĄCZNIE W ZASIĘGU WZROKU OPERATORA

Poniższa mapa stanowi link do aplikacji przedstawiajacej bieżący (w dniu dzisiejszym) plan aktywacji struktur ATZ, MATZ, D, strefy R, P oraz CTR, w których loty RPA wymagają koordynacji/uzgodnień lub są niedozwolone.

Kliknij aby przejść do aplikacji.

Drony – Gdzie latać a gdzie nie… informacje ogólne

W celu poprawnego wykorzystania powyższej aplikacji należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

RPA – Remotely Piloted Aircraft – zdalnie sterowany statek powietrzny zgodnie z nazewnictwem przepisów wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Loty RPA muszą być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków – Załącznik nr 6.

Operatorzy modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk mają obowiązek dokonać zgłoszenia do PAŻP na minimum 3 dni robocze przed planowanymi lotami celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów. W przypadku lokalizacji lotów w opublikowanych rejonach ograniczeń lotów wymagane jest zgłoszenie na minimum 5 dni przed lotami. Dla zgłoszeń niezachowujących wymaganego terminu PAŻP zastrzega sobie możliwość niewydania warunków lotu.

Dane adresowe komórki PAŻP rozpatrującej zgłoszenie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.):
faks: +48-22-574-5713
e-mail: asm1@pansa.pl

Wymagane dane w zgłoszeniu:
– lokalizacja lotów (współrzędne WGS-84),
– typ/rodzaj zdalnie sterowanego statku powietrznego (w tym MTOM),
– data i czas (UTC),
– maksymalna wysokość lotów (w stopach lub metrach AGL(nad poziomem terenu)),
– krótki opis przedsięwzięcia (np. filmowanie, rekreacyjnie),
– dane adresowe/kontakt do zgłaszającego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod następującym adresem:
formularze zgłoszeniowe

Poniższa mapa przedstawia położenie struktur przestrzeni powietrznej (o dolnej granicy od powierzchni terenu) wykazanych w przedmiotowym rozporządzeniu w zakresie lotów modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych zwanych dalej RPA (potocznie Dronami)

Kliknij aby powiększyć mapę.

Drony – Gdzie latać a gdzie nie… informacje ogólne

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW RPA W STREFACH WSKAZANYCH NA MAPIE

– W strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) wykonywanie lotów RPA możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu warunków lotu i zgody od PAŻP.
– W strefach ruchu lotniskowego cywilnych lotnisk niekontrolowanych (ATZ) w czasie ich aktywności wykonanie lotu RPA jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.
– W strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) wykonanie lotu RPA jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.
– W strefach niebezpiecznych – poligony wojskowe (D) w czasie ich aktywności loty RPA są możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.
– W strefach o ruchu ograniczonym (R) lub zakazanym (P) loty RPA nie są dozwolone. Warunki zakazów lub graniczeń lotów w strefach P, R w tym w przestrzeniach nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 oraz zasady odstępstw określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dodatkowo informujemy, że w promieniu do 5 km od granic lotnisk i lądowisk dla których nie wyznaczono stref wykonywanie lotów RPA możliwe jest po uzgodnieniu z zarządzającym danym lotniskiem, lądowiskiem.

Informacja o zarządzających strefami ATZ można znaleźć w Zbiorze Informacji Lotniczej (VFR AIP), który dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej PAŻP (zakładka AIS).
Informacja o zarządzających strefami MATZ można znaleźć w Zbiorze Informacji Lotniczej (MIL AIP), który dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej PAŻP (zakładka AIS).
Informacja o zarządzających strefami D jest dostępna w Szefostwie Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.
Rejestr lotnisk, lądowisk jest prowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

UWAGA: Granice struktur zobrazowanych na mapie mogą ulegać zmianom zgodnie z cyklem AIRAC (co 28 dni).

Uwaga: mapa nie uwzględnia:
– stałych struktur przestrzeni powietrznej o dolnej granicy powyżej 150 m nad poziomem terenu,
– elastycznych elementów przestrzeni które mogą być czasowo aktywne, w których loty RPA nie są dozwolone lub podlegają zasadom wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni.

Elastyczne struktury przestrzeni powietrznej to między innymi: TSA, TRA, TFR, MRT, Rejony Ograniczeń Lotów o desygnatorze EA. Struktury te są zarządzane przez AMC Polska.
Informacja o planowanej i faktycznej aktywności tych struktur jest dostępna na stronie internetowej PAŻP (zakładka AMC).
W przypadku wątpliwości lub w celu potwierdzenia w dniu bieżącym aktywności elastycznych struktur przestrzeni informację można uzyskać od AMC Polska – tel 22 574 57 31, 22 574 57 33 – 35 (H 24). Dodatkowo w zakładce AMC dostępna jest poglądowa, interaktywna mapa struktur polskiej przestrzeni powietrznej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie lotów RPA należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+ 48 22) 574-67-11 (w sprawach dotyczących formularzy zgłoszeniowych)
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15 (dodatkowe informacje odnośnie zasad, wymogów wykonania lotów RPA)

Dalsze informacje dotyczące użytkowania bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce „Bezzałogowe statki powietrzne”.

ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI MOGĄCEJ ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BALONY WOLNE, SZTUCZNE OGNIE, LAMPIONY, LASERY I INNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej, działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.

CEL

W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:
– wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;
– pokazów ogni sztucznych;
– wypuszczania lampionów ;
– emitowania silnych źródeł światła
instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – PAŻP) wprowadza zasady uzgodnień, których celem jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnych statków powietrznych i ograniczenie do minimum utrudnień w ruchu lotniczym.

Strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

1. Szczegółowe warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach, tryb wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł oraz sposób naniesienia na mapę ww. stref przestrzeni powietrznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

2. Strefy określa się wokół lotnisk dla których zapewnia się służbę kontroli lotniska (TWR) albo lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS), w których na użycie lasera lub światła z innych źródeł wymagane jest uzyskanie zgody od właściwej terytorialnie instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego (ATS).

2.1 Strefa dla laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych – przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 5600 m (3 Mm) od punktu odniesienia lotniska i ograniczona płaszczyznami bocznymi położonymi w odległości 18 500 m (10Mm) wzdłuż linii centralnej przyrządowej drogi lub dróg startowych we wszystkich kierunkach oraz 500 m (1600 ft) po obu jej lub ich stronach, z uwzględnieniem podejścia do lądowania z przesunięciem w taki sposób, że linia kursu radiolatarni kierunku przecina przedłużoną oś centralną drogi startowej pod katem nieprzekraczającym 5° w każdą stronę osi centralnej drogi startowej;

2.2 Strefa dla lampionów i balonów z diodami LED – przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 18 500 (10 Mm) od punktu odniesienia lotniska;

2.3 Strefa dla ogni sztucznych – przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 9250 (5 Mm) od punktu odniesienia lotniska.

3. Na wniosek podmiotu leczniczego dla lądowisk przyszpitalnych wpisanych do ewidencji lądowisk może być opublikowana strefa obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lądowiska w promieniu 1850 m (1 Mm) od punktu odniesienia lądowiska.

4. Wykaz lotnisk dla których określono ww. strefy.

Lp. Lotnisko Służba ATS Instytucja zapewniająca służbę ATS Uwagi
1. Bydgoszcz/Szwederowo
EPBY
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
2. Gdańsk im. Lecha Wałęsy
EPGD
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
3. Kraków/Balice
EPKK
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
4. Katowice/Pyrzowice
EPKT
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
5. Lublin
EPLB
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
6. Łódź/Lublinek
EPLL
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
7. Mielec
EPML
AFIS Lotnisko Mielec Sp. z o.o. W godzinach opublikowanych w AIP VFR – AD.4
8. Olsztyn/Mazury
EPSY
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
8. Olsztyn/Mazury
EPSY
AFIS Lotnisko Olsztyn-Mazury W godzinach opublikowanych w AIP VFR – AD.4
9. Poznań/Ławica
EPPO
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
10. Radom/Sadków
EPRA
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
10. Radom/Sadków
EPRA
AFIS Port Lotniczy Radom S.A W godzinach opublikowanych w AIP VFR – AD.4
11. Rzeszów/Jesionka
EPRZ
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
12. Szczecin/Goleniów
EPSC
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
13. Chopina w Warszawie
EPWA
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
14. Warszawa/Modlin
EPMO
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
14. Warszawa/Modlin
EPMO
AFIS Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. W godzinach opublikowanych w AIP VFR – AD.4
15. Warszawa-Babice
EPBC
AFIS Centrum Usług Logistycznych „Lotnisko Warszawa-Babice” W godzinach opublikowanych w AIP VFR – AD.4
16. Wrocław/Strachowice
EPWR
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
17. Zielona Góra/Babimost
EPZG
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL


4.1 Wniosek o wydanie zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach wokół lotnisk na których zapewniana jest służba kontroli lotniska (TWR) powinien zostać złożony na 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych na stronie internetowej PAŻP w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego: formularze zgłoszeniowe

4.2 Wniosek o wydanie zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach wokół lotnisk na których zapewniana jest lotniskowa służba informacji powietrznej (AFIS) powinien zostać złożony na 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł do instytucji zapewniającej służbę AFIS na danym lotnisku. Kontakty do instytucji zapewniającej służbę AFIS na danym lotnisku są umieszczone w AIP VFR – AD.4.

ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI

Działalność mogąca zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych powinna być zgłaszana do Ośrodka Planowania Strategicznego (ASM1) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego strony internetowej PAŻP: formularze zgłoszeniowe
Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego (ASM1) na minimum 14 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. Skrócenie terminu wymaga uzgodnienia telefonicznego.
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Zamieszczone powyżej treści są własnością Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i pochodzą z serwisu www.pansa.pl

Polecamy także artykuły PANSA:
„Niebo na Światowe Dni Młodzieży”

„Drony w wakacje – gdzie polatamy, gdzie nie polatamy…”