Informacje dotyczące pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym


Miejsce przechowywania usuniętego pojazdu

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Oświęcimskiego. Podmiotem wyznaczonym jest:

EBITON24 sp. z o.o. z siedzibą w Gorzów, ul. Nowowiejska 36A , 32 – 660 Chełmek,

tel. 509 722 986


Opłaty

Wysokość opłat określa Uchwała Nr LXIII/511/2023

Opłatę należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi ( pokój nr 7 ) lub przelewem na rachunek numer  

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042


Skutki nieodebrania pojazdu

Nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od daty usunięcia spowoduje wystąpienie starosty do sądu
z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. 
Koszty związane  z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia ww. kosztów.