Informacje dotyczące pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym


Miejsce przechowywania usuniętego pojazdu

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Oświęcimskiego. Podmiotem wyznaczonym jest:

AUTO-SERWIS Krzysztof Zajas, ul. Piastowska 98, 32-651 Łęki, tel. 691 666 963, 781 666 963.


Opłaty

Wysokość opłat określa Uchwała-XLIX_410_2022

Opłatę należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi ( pokój nr 7 ) lub przelewem na rachunek numer  

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042


Skutki nieodebrania pojazdu

Nieodebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od daty usunięcia spowoduje wystąpienie starosty do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. 
Koszty związane  z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia ww. kosztów.