Naczelnik Wydziału: Wioletta Nowak
Zastępca Naczelnika: Anna Sieradzka


 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 33/ 844 97 44, 33/ 844 97 39
 • Ewidencja Gruntów tel. 33/ 844 97 44
 • Gospodarka Nieruchomościami tel. 33/ 844 97 48
 • e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl,
  nieruchomosci@powiat.oswiecim.pl
 • Usługa WMS/WFS: https://oswiecimski.webewid.pl:4422/iip/ows

W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy o elektroniczną formę  komunikacji z urzędem przez ePUAP, Portal Interesanta – kliknij tutaj lub e-mail.

W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o umawianie wizyty w aplikacji UstalTermin – kliknij tutaj lub telefonicznie (wykaz telefonów - kliknij tutaj)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – kliknij tutaj

W celu złożenia wniosku przez ePUAP należy:

KROK 1. Pobrać na swój komputer, wypełnić, podpisać profilem zaufanym ( należy wyszukać w  przeglądarce internetowej PODPISZ DOKUMENT ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ PROFILU ZAUFANEGO) lub podpisem elektronicznym na i zapisać na swoim komputerze odpowiedni formularz dostępny na stronie:

 1. Druki do pobrania | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (oswiecim.pl)

KROK 2. W przeglądarce internetowej zalogować się na swój Profil zaufany na ePUAP i wybrać: Inne sprawy urzędowe/Korespondencja z urzędem /Pismo ogólne do podmiotu publicznego/Wybrać adresata: Powiat Oświęcimski

KROK 4. Wypełnić dane i dodać załączniki, tj. pliki z formularzami przygotowane według punktu 1.
KROK 5. Podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać.

Najczęściej pobierane wnioski:

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

I. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, darowizny, zamiany, oddania w trwały zarząd.
 2. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – numer rachunku, na które należy uiszczać opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:ABS Bank Spółdzielczy
  Oddział Oświęcim
  32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 1
  nr rachunku 16 8110 1023 2003 0312 0001 0038
 3. Przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
 4. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych oraz spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniu z tytułu zwrotu i terminach zwrotu
 5. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
 6. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.
 7. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.
 8. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.
 9. Prowadzenie postępowań w przedmiocie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 10. Prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości w trybie ustawy z dnia 07.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
 12. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę oraz z nadaniem na własność gruntu będącego w dożywotnim użytkowaniu.
 13. Przekazywanie na wniosek organów wojskowych w zarząd gruntów Skarbu Państwa, wydawanie decyzji o zajęciu gruntów Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe oraz przejmowanie gruntów zbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa.
 14. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej dla nieruchomości położonych na terenie miast i gmin: Oświęcim, Przeciszów, Zator, Brzeszcze, Chełmek i Polanka Wielka – numer rachunku, na który należy uiszczać opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22
  PKO Bank Polski S.A.
  nr rachunku: 12 1020 2892 0000 5602 0667 3836
 15. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wielkości przysługujących jej udziałów, zatwierdzanie decyzjami uproszczonych planów zagospodarowania gruntów leśnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki gruntowej.

II. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Udostępnianie zasobu poprzez udzielanie informacji o zasobie, sprzedaż map i materiałów z zasobu.
  Wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map stanowiących zasób powiatowy.
  Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do zasobu.
  Kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi.
  Klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu powiatowego.
  Tworzenie, prowadzenie, udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych, map zasadniczych).
  Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zabiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.
 2. Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz udostępnianie informacji.
  Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencja gruntów i budynków.
 3. Prowadzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla terenu miasta i gminy Kęty.
 4. Prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1: 5 000 (BDOT) dla terenu miasta i gminy Kęty.
 5. Koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów.
 6. Zakładanie osnów szczegółowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.
 8.  Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów.
 9. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
 10. Naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udzielanie informacji i wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 11. Nieodpłatne udostępnianie innym organom administracji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii dla terenu miasta i gminy Kęty prowadzone są przez Burmistrza Gminy Kęty na podstawie porozumienia z dnia 20.12.2000r.

Adres: Urząd Gminy Kęty
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Kilińskiego 1
32-650 Kęty