Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.


1. Informacja o administratorze danych.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. St. Wyspiańskiego 10, reprezentowane przez Starostę Oświęcimskiego.
Kontaktować się z nami można w następujący sposób:
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.oswiecim.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /sposwiecim/SkrytkaESP
 • telefonicznie: +48 33 844 96 00.

2. Informacja o inspektorze ochrony danych.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Wiesław Kmak, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w pokoju numer 106 - po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Z IOD należy się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, zwłaszcza dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. Do kompetencji IOD nie należy natomiast udzielanie porad.

3. Informacja o podstawie prawnej przetwarzania danych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w ramach wykonywania określonych ustawami zadań publicznych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Przetwarzać Twoje dane możemy także w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO].

4. Informacja o celu przetwarzania danych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z zakresem działania powiatu oświęcimskiego i wykonywaniem określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, zwłaszcza w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • polityki prorodzinnej;
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • ochrony praw konsumenta;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • obronności;
 • promocji powiatu;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
a także do celów archiwalnych w interesie publicznym.

5. Informacja o odbiorcach danych.

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Twoje dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. Głównie będą to podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza platforma e-PUAP. Twoje dane mogą być również ujawnione podmiotom, z którymi Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych.

6. Informacja o okresie przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane te zostały zebrane. Następnie po upływie dwóch lat licząc od 1 stycznia roku po zakończeniu sprawy, akta będą przechowywane w naszym archiwum zakładowym, przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Informacja o przysługujących prawach.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ˗ adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Nie możesz skorzystać z prawa do:

 • usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym");
 • przenoszenia danych.

8. Informacje dodatkowe .

Jeżeli pragniesz uzyskać więcej informacji niż te wyżej wymienione, zwłaszcza  w zakresie celu przetwarzania Twoich  danych osobowych, podstawy prawnej,  okresu ich przechowywania, odbiorcach, uzyskasz je bezpośrednio od naszego pracownika prowadzącego Twoją sprawę. Pamiętaj także, że zawsze możesz zwrócić się z pytaniem do naszego Inspektora Ochrony Danych.