Naczelnik Wydziału: Ewelina Stefańczyk


I piętro, pok. 113
tel. 33/844-96-645, 33/844-96-61


Adres:
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
I piętro, pok. 101 – 111
e-mail: org@powiat.oswiecim.pl

Telefony:
• Dziennik Podawczy: 33/844-96-01
• Kancelaria: 33/844-96-65
• Kadry: 33/844-96-60
• Administracja i Organizacja: 33/844-96-63, 33/844-96-62
• Archiwum: 33/844-97-55
• Sekretariat: 33/844-96-00
• Kierowcy: 33/844-96-59

                                         
I. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1. prowadzenie prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną;
 2. prowadzenie sekretariatu Starostwa;
 3. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek (dziennik podawczy);
 4. prowadzenie książki kontroli;
 5. prowadzenie rejestru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom;
 6. opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału;
 7. prowadzenie w uzgodnieniu z Sekretarzem całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i nagłówkami;
 8. prowadzenie rejestru literatury fachowej;
 9. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 10. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń;

II. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjnych należy:

 1. administrowanie budynkiem, w którym mieści się siedziba Starostwa;
 2. realizacja zadań z uwzględnieniem przygotowywania i realizacji umów oraz przeprowadzania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. zabezpieczenie mienia Starostwa;
 4. ochrona przeciwpożarowa;
 5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia;
 6. gospodarowanie samochodami służbowymi;
 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych i prawnych.

III. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy:

 1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 3. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
 4. prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa;
 5. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
 6. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 7. organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 8. organizacja konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 9. organizacja służby przygotowawczej w Starostwie;
 10. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

IV. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie archiwum zakładowego należy:

 1. prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa;
 2. realizowanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych;
 3. przyjmowanie dokumentacji: a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych, b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego, ewidencjonowanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji;
 4. skontrum dokumentacji;
 5. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych;
 6. udostępnianie przechowywanej dokumentacji i jej wycofywanie ze stanu archiwum zakładowego;
 7. przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 8. inicjowanie i przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 9. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego;
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.