Sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej zwłok, szczątków, urny z prochami.

Osoba uprawniona (najbliższa rodzina zmarłego) powinna zgłosić się osobiście do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji  zezwalającej na sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej zwłok, szczątków lub urny z prochami.

W przypadku jeżeli sprawy dotyczące sprowadzenia zwłok (urny) zostały zlecone firmie, wymagane jest przedłożenie przez firmę upoważnienia od osoby uprawnionej do załatwiania spraw związanych  z w/w czynnościami.


We wniosku należy podać:

  • dane osoby zmarłej – imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, ostatnie miejsca zamieszkania,
  • datę i miejsce zgonu,
  • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
  • miejsce pochowania zmarłego,
  • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
  • nazwisko, imię (imiona), adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i serię dokumentu tożsamości.

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia  kompletnego wniosku.


Wniosek do pobrania: