Kierownik Biura Kontroli: Anna RyszkaBiuro Kontroli działając w ramach systemu kontroli zarządczej w powiecie oświęcimskim, wspomaga kierownictwo starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych w procesie zarządzania oraz realizacji założonych celów i zadań.

Do podstawowych zadań biura należy:

  1. przygotowanie planu kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania;
  2. przeprowadzanie kontroli i czynności doradczych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych starostwa, w zakresie ich funkcjonowania oraz realizacji założonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
  3. kontrola wydatkowania środków finansowych przekazanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację celów i zadań, określonych w umowach lub przepisach szczególnych;
  4. przeprowadzanie kontroli doraźnych na podstawie odrębnego upoważnienia Starosty, zgodnie z obowiązującym Regulaminem kontroli;
  5. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych oraz przeprowadzanie kontroli sprawdzających ich wykonanie;
  6. sporządzanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w razie stwierdzenia w trakcie kontroli przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  7. opracowywanie na polecenie Starosty projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;
  8. prowadzenie na polecenie Starosty konsultacji w zakresie obowiązujących procedur i projektów aktów normatywnych.