Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na podstawie § 2 ust.3 załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr III/48/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród dla:

  • Osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  • Trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Nagroda może być przyznana związanym z Powiatem Oświęcimskim:

  • zawodnikom,
  • trenerom i działaczom sportowym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

Termin składania wniosków: do dnia 10 lutego 2023 r.

Wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie:

  • na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.
  • poprzez platformę ePUAP (więcej na stronie: https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,m,339132,elektroniczna-komunikacja-z-urzedem.html)
  • poprzez pocztę elektroniczną (dokumenty z załącznikami podpisanymi indywidualnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: dziennik_podawczy@powiat.oswiecim.pl.

Pełny tekst Regulaminu określającego wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród finansowych oraz honorowych dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, - trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, tel. 33 844 97 16

Nagrody przyznane będą w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu.


 Poniżej pełna treść Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania tych nagród.

Uchwała Nr III/48/2011
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lutego 2011 r.
 
w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wysokość, zasady i tryb przyznawania nagród finansowych oraz honorowych dla:
a) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
b) trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Wyżej wymienione nagrody przyznaje się zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nagrody finansowe wypłacane będą z budżetu Powiatu Oświęcimskiego.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXVI/279/2005 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.