Informacja/konsultacje w sprawie składania dokumentów w zakresie pracy

Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg odbywać się będą telefonicznie i/lub mailowoNaczelnik Wydziału: Łukasz Mędrysa, tel. 33 844 97 24 (pokój 119A)e-mail:

Referat inwestycji : ri@powiat.oswiecim.pl

Referat rozwoju : rr@powiat.oswiecim.pl

Referat drogowy : rd@powiat.oswiecim.plREFERAT INWESTYCJI (pokój nr 219, 220, piętro II)

Kierownik referatu: Piotr Stawarczyk tel. 33 844 97 23 (pokój 219)

tel. 33 844 97 23 – Piotr Stawarczyk, Ewelina Grodecka, Tomasz Kosobucki (pokój 219)
tel. 33 844 97 22 – Elżbieta Sanak, Agata Kurowska-Zając (pokój 220)


REFERAT ROZWOJU (pokój nr 218, piętro II)

Kierownik referatu: Anna Zając tel. 33 844 96 91

tel. 33 844 96 91 – Anna Zając, Karolina Mazur


REFERAT DROGOWY (pokój nr 118, 119, piętro I)

Kierownik referatu: Monika Mech tel. 33 844 96 90, e-mail: rd@powiat.oswiecim.pl (pokój 118)

 • zajęcie pasa drogowego,
 • umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Daniel Zygmunt tel. /33/ 84 49 690, e-mail: rd@powiat.oswiecim.pl (pokój 118)

 • koszenie pasa drogowego,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 • bieżące utrzymanie dróg,
 • remonty cząstkowe dróg.

Joanna Morek, Angela Kyrcz tel. /33/ 84 49 690, e-mail: rd@powiat.oswiecim.pl (pokój 118)

 • lokalizacje sieci/urządzeń w pasie drogowym,
 • szkody powstałe na drogach powiatowych,
 • uzgodnienie zagospodarowania terenu, planów sytuacyjnych.

Klaudyna Wójcik tel. /33/ 84 49 721, e-mail: rd@powiat.oswiecim.pl (pokój 119)

 • dostępność do drogi publicznej,
 • wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • zjazdy, ogrodzenia,
 • rozgraniczenia.

Izabela Noworyta tel. /33/ 84 49 721, e-mail: rd@powiat.oswiecim.pl (pokój 119)

 • organizacja ruchu,
 • bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej.

1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Inwestycji należy:

1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;

2) planowanie i prowadzenie inwestycji powiatowych (w tym drogowych, oświatowych, pomocy społecznej);

3) realizacja Strategii Rozwoju Powiatu;

4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;

5) nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;

6) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych;


2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rozwoju należy:

1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;

2) współpraca w zakresie realizacji zadań dofinansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Powiatu;

4) koordynacja działań wynikających z zapisów i ustaleń Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR)

5) bieżąca realizacja i prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i finansowej związanej z zadaniami wynikającymi z OSPR;

6) weryfikacja rocznych propozycji zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane z funduszy zewnętrznych;

7) analiza możliwości pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich oraz informowanie Zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa o istniejących programach i procedurach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań własnych;

8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych projektów przez nich zgłoszonych, w kontekście potrzeb Powiatu oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów, w szczególności w sprawach wniosków, informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości.

9) Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczących realizacji projektów.


3.Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Dróg należy:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,

5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

6) koordynacja robót w pasie drogowym,

7) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  i kar pieniężnych,

8) prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

9) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa drogowego,

10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

15) sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w ramach prowadzonych inwestycji,

16) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu planu

17) uzgadnianie dokumentacji projektowej zjazdów, lokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,

18) kontrola realizacji zadań związanych z zarządem dróg w miastach i gminach, gdzie zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym podmiotom.


Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg jest upoważniony do:
– wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
– urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
– ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
Spis treści:

 1. Wykaz dróg w formacie PDF i mapa sieci drogowej
 2. Program do przeglądania dokumentów PDF
 3. Wnioski do pobrania w wersji elektronicznej
 4. Informacja o koncie w przypadku opłaty skarbowej
 5. Informacja wstępna o projektach organizacji ruchu
 6. Informacja wstępna w sprawie wniosku na lokalizację/przebudowę zjazdu.
 7. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
 8. BIP – ogłoszenia o przetargach
 9. Znaki drogowe, kostka brukowa, płyty betonowe na chodniki, drewno z wycinki, asfalty.
 10. Informacja o procedurze zgładzania szkody z ubezpieczania OC zarządcy drogi – w trakcie aktualizacji


1. Wykaz dróg w formacie PDF

Mapa sieci drogowej

2. Program do przeglądania dokumentów PDF

Kliknij tutaj aby pobrać program do przeglądania plików pdf Foxit Reader lub tutaj aby pobrać Adobe Reader.


3.  Wnioski do pobrania w wersji elektronicznej

Wybierz z listy wniosek, aby pobrać go w wersji PDF.

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
– IMPREZY NA PUBLICZNYCH DROGACH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Celem opracowania dokumentacji związanej z zabezpieczeniem imprez na publicznych drogach powiatu oświęcimskiego, udostępniamy schematy tymczasowej organizacji ruchu.

Schematyczny projekt organizacji ruchu będzie możliwy do wykorzystania tylko w przypadku imprez niepowodujących zamknięcia dróg i konieczności prowadzenia objazdów oraz imprez o mniejszym zasięgu, które nie wpływają na znaczne utrudnienia w ruchu.

Decyzję o możliwości wykorzystania schematycznego projektu organizacji ruchu do danej imprezy podejmie Starosta Oświęcimski po ocenie charakteru imprezy oraz jej wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie schematycznego projektu organizacji ruchu (wniosek poniżej).

Wniosek o udostępnienie schematycznego POR - imprezy.docInformacja na temat zasad umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych. 

UZYSKIWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZDY POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

obowiązuje od dnia 2021-03-13

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 Opłata powinna być wniesiona na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy oddz. w Oświęcimiu, ul. Kościelna 1.  

Nr:  58 8110 1023 2003 0312 0001 0058 


4.  Informacja o koncie w przypadku opłaty skarbowej

Nr rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę skarbową:

Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

Opłaty na rachunek Miasta Oświęcim można regulować także gotówkowo bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze Oddział w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.


5.  Informacja wstępna o projektach organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu należy złożyć w co najmniej 2 egzemplarzach. Do projektu należy dołączyć wszelkie niezbędne opinie Policji albo Urzędów Gmin.

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg opiniuje lub zatwierdza projekty na drogach gminnych i powiatowych, a także opiniuje dokumentację jeśli projekt dotyczy dróg wyższej kategorii (część oznakowania albo objazd jest poprowadzony drogami gminnymi lub powiatowymi) [upoważnienie Starosty]


6.  Informacja wstępna w sprawie wniosku na lokalizację/przebudowę zjazdu

Wniosek należy złożyć kompletny. Wniosek może składać tylko właściciel. W przypadku braków we wniosku Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg wezwie do uzupełnienia materiału. Do czasu uzupełnienia całości brakującego we wniosku materiału sprawa pozostaje bez biegu.


7.  Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

W celu zapoznania się z stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego należy kliknąć w załącznik poniżej. 
Nowe stawki obowiązują od dnia 23.11.2022 r.

8.  BIP – ogłoszenia o przetargach

W celu uzyskania informacji o przetargach należy przejść na stronę BIP Starostwa Powiatowego. Ogłoszenia Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg są oznaczone skrótem SIR przed tytułem.


9.  Znaki drogowe, kostka brukowa, płyty betonowe na chodniki, drewno z wycinki, asfalty

Informuje się, że Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg nie prowadzi działalności w zakresie wypożyczania, handlu znakami drogowymi lub drewna z wycinki. Nie można także uzyskać kostki brukowej lub płyt betonowych z rozbiórki chodników. Wydział  nie realizuje także usług w zakresie asfaltowania.


10. Informacja o procedurze zgłaszania szkody z ubezpieczenia OC zarządcy drogi 

Powiat Oświęcimski posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem drogami i ulicami, chodnikami (pas drogowy), gdy w następstwie czynu niedozwolonego ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody zaistniałej w pasie drogowym wyrządzonej osobie trzeciej poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia /szkoda na osobie/ albo przez uszkodzenia lub zniszczenia mienia /szkoda rzeczowa/.

Zadania w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty zostały powierzone Burmistrzowi Gminy Kęty, zaś na drogach powiatowych w granicach miasta Oświęcim zostały powierzone Prezydentowi Miasta Oświęcim. W związku z powyższym, na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty i miasta Oświęcim, to odpowiednio Burmistrz Gminy Kęty i Prezydent Miasta Oświęcim będzie ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe i finansowe wyrządzone osobie trzeciej powstałe w następstwie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z przekazanego zarządu zwykłego.

 


INFORMACJA O UBEZPIECZYCIELU I POLISIE

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą przy ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa.

Okres ubezpieczenia od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 28.02.2025 r. obejmuje polisa nr GB 32987725

Okres ubezpieczenia od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29.02.2024 r. obejmuje polisa nr GB 32973212

Okres ubezpieczenia od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 28.02.2023 r. obejmuje polisa nr OG 32936430

Okres ubezpieczenia od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28.02.2022 r.  obejmuje polisa nr OG 32867104

Okres ubezpieczenia od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28.02.2021 r.  obejmuje polisa nr OG 32783662 /załącznik 6/.

Okres ubezpieczenia od dnia 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. obejmuje polisa nr  OG 32635616 /załącznik 5/.

Zgłoszenie szkody, można dokonać:

 • za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie https://www.tuw.pl/zgloszenia_szkody.html),
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer (22) 545 39 50,
 • na piśmie (poprzez wysłanie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia szkody, który znajduje się w zakładce Do pobrania na stronie Ubezpieczyciela); e-mail: zgloszenie.szkody@tuw.pl.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa.

Okres ubezpieczenia od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. obejmuje polisa nr COR062122 /załącznik nr 4/.

Zgłoszenie szkody, można dokonać:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (zwany dalej PZU S.A.).

Okres ubezpieczenia od dnia 13 października 2017 r. do dnia 12 października 2018 r. obejmuje polisa nr 1024949638 /załącznik nr 2/.

Okres ubezpieczenia od dnia 13 października 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. obejmuje polisa nr 1034736183 /załącznik nr 3/.

Zgłoszenie szkody, można dokonać:

 • za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia,
 • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer (22) 4 102 102,
 • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń; adres e-mail: kontakt@pzu.pl; adres korespondencyjny:   Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.

 INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA SZKODY

Dla dróg powiatowych z przekazanym zarządem informację o sposobie zgłaszania szkody należy uzyskać:

– dla dróg powiatowych w granicach miasta Kęty w Urzędzie Gminy Kęty, Rynek 7,
32-650 Kęty, kontakt: (33) 844 76 00, adres e-mail: gmina@kety.pl,

– dla dróg powiatowych w granicach miasta Oświęcim w Urzędzie Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, kontakt: (33) 842 91 00, adres email: um@um.oswiecim.pl.