Rzecznik konsumentów udziela pomocy w relacjach (spornych sprawach), w których stronami są konsument i przedsiębiorca. Rzecznik służy pomocą wyłącznie konsumentom.

Art. 221 Kodeksu cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu mogą zwracać się jedynie mieszkańcy powiatu oświęcimskiego. Osoby zamieszkujące na terenie innych powiatów, proszone są o korzystanie z pomocy Rzeczników, właściwych dla nich terytorialnie. Adresy rzeczników konsumentów znajdują się na stronie: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów przyjmuje Konsumentów w następujących godzinach:
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 17.00
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30

Pracownicy Biura udzielają porad konsumenckich:

  • osobiście w pokoju nr 121 (I piętro) – wizyta wymaga wcześniejszego umówienia się,
  • telefonicznie pod numerem (33) 844 97 33 – w sprawach prostych i niewymagających analizy dokumentacji,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej rzecznik.konsumentow@powiat.oswiecim.pl

 Zapytania kierowane drogą elektroniczną powinny w treści zawierać: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania oraz ewentualnie telefon kontaktowy. Pytania anonimowe pozostaną bez rozpoznania i odpowiedzi. Do pisemnego wniosku należy załączyć kserokopie (lub skany) posiadanych dokumentów, np. umowa zawarta z przedsiębiorcą, dowód zakupu, zgłoszenia reklamacyjne i odwoławcze, korespondencja pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, opinia rzeczoznawcy, karta gwarancyjna.

 Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu. Analiza dokumentów dokonywana jest w ciągu 14 dni od ich wpływu do Biura. Podany termin może ulec przedłużeniu w zależności od stopnia zawiłości sprawy oraz dostępu do danych, niezbędnych do ostatecznej oceny.

Interwencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w stosunku do przedsiębiorców podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania reklamacyjnego i odwoławczego narzuconego mu przez ustawę lub wynikającego z umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Sprawy prowadzone przez rzeczników konsumentów mają charakter polubowny, co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie. Konsument jest wówczas informowany o przysługujących mu prawach, w celu dalszego dochodzenia roszczeń.