Uczniowski Klub Sportowy

Jest szczególnym rodzajem klubu. Działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz.176 z późn.zm.)
Klub powstaje w wyniku podjęcia przez co najmniej 7 osób uchwały o założeniu stowarzyszenia (uchwalają statut, wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia). Jego członkami mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. Klub jest obowiązany posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Rejestracja klubu u starosty

Wniosek o wpis uczniowskiego klubu sportowego do starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu składa Zarząd. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Do wniosku załącza się:

  1. Statut wraz z uchwałą zatwierdzającą
  2. Listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
  3. Protokół wraz z uchwałami z wyboru władz stowarzyszenia (zarządu oraz komisji rewizyjnej)
  4. Informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji