KOMUNIKAT

Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydane przed 17 września 2023 r. są zobowiązani w terminie do dnia
31 marca 2024 r
. przedłożyć staroście dokumenty w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz) tj.:

  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • kserokopię prawa jazdy kierowcy (uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w przypadku nieprzedłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, licencje wydane przed dniem 17 września 2023r., zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024r.

Nieprzedłożenie powyższych dokumentów w terminie wskazanym powyżej skutkować będzie utratą ważności licencji z dniem 1 lipca 2024 r.