Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)


Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:


 1. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /oryginał/.
 2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadniczej z oznaczonym zakresem zgłoszenia /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 3. Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz wskazanie terminu ich rozpoczęcia /oryginał/.
 4. W zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 5. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. pozwolenie konserwatorskie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienie Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, itp.) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 6. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – opinię o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydaną przez właściwego zarządcę.
 7. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz do zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych /oryginał/.
 8. Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane /oryginał/.
 9. Projekt zagospodarowania terenu winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.).
 10. Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 11. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie./.
 12. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 13. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a (wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab do 35m 2; sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych) ustawy Prawo budowlane należy dołączyć dokumenty o których mowa  w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy tj.: cztery egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa  w art. 82 ust. 2.