Naczelnik: Maciej Fudala
tel. 33 844 96 96Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W ramach obsługi informatycznej Starostwa Wydział realizuje następujące zadania:

 1. administrowanie systemami informatycznymi oraz obsługa techniczna zasobów na serwerach wirtualnych,
 2. naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, modernizacja, aktualizacja i zabezpieczanie sieci komputerowych,
 3. planowanie i współorganizowanie zakupów sprzętu komputerowego, biurowego oraz oprogramowań,
 4. współpraca w zakresie tworzenia i realizacji polityki bezpieczeństwa,
 5. obsługa centrali telefonicznej oraz systemu telewizji dozorowanej,
 6. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i biurowego, w tym podzespołów, a także licencji  i praw autorskich,
 7. prowadzenie zadań z zakresu likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego poprzez ocenę stanu technicznego, zlecanie  ekspertyz oraz przygotowywanie sprzętu i oprogramowań do likwidacji,
 8. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elektronicznej administracji,
 9. wsparcie techniczne w zakresie realizowanych zadań, utrzymywanie kontaktów z dostawcami aplikacji i usług, kontrola poziomu świadczonych usług,w szczególności w ramach umów asysty technicznej i konserwacji.

2. W ramach wsparcia obsługi informatycznej jednostek oświatowych Wydział realizuje następujące zadania:

 1. optymalizacja wydajności systemu informatycznego i teleinformatycznego, instalacja i konfiguracja sprzętu  i oprogramowania dostarczanego przez Starostwo,
 2. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania próbom naruszania bezpieczeństwa informacji,
 3. pomoc i wsparcie w opracowaniu instrukcji oraz procedur określających zarządzanie systemem informatycznym w tym polityki bezpieczeństwa, a także nadzór nad procesem ich wdrażania,
 4. administrowanie kontami dostępu użytkowników w zakresie oprogramowania dostarczanego przez Starostwo,
 5. współpraca z  kierownictwem jednostki w sprawie modyfikacji procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń,
 6. współpraca z dostawcami usług sprzętu sieciowego, komputerowego i  serwerowego,
 7. monitorowanie dokumentacji architektury systemu informatycznego prowadzonej przez jednostki oświatowe,
 8. prowadzenie szczegółowej dokumentacji incydentów bezpieczeństwa informacji związanych z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym w zakresie oprogramowania dostarczanego przez Starostwo,
 9. nadzorowanie wykonywania napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe oraz sprawdzanie uprawnień użytkowników systemów dostarczonych przez Starostwo - na wniosek kierownika jednostki,
 10. współpraca w zakresie zapewnienia niezawodności zasilania sprzętu komputerowego i sieciowego mającego wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,
 11. współdziałanie z kierownictwem jednostki w zakresie uzgadniania szablonów uprawnień dla użytkowników systemów dostarczanych przez Starostwo.

3. W strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który jednocześnie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla Starostwa oraz placówek oświatowych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych bezpośrednio podlega Staroście i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych współdziała z Wydziałem Informatyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, o których mowa w przepisach o Krajowych Ramach Interoperacyjności