POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłaty skarbowej – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
Do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na rozbiórkę należy dołączyć:
1.    Zgodę właściciela obiektu /oryginał/
2.    Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
3.    Szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu /oryginał/
4.    Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych /oryginał/
5.    Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia /oryginał/
6.    Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/
7.    W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu /oryginał/
8.    W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
Opłaty
Opłata skarbowa:
1.    Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
2.    Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym, w kasie tutejszego urzędu). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłata skarbowa – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 j.t.) załatwienie sprawy, przez organy administarcji publicznej, wymagajcej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie późnej niż w ciągu dwóch miesięy od dnia wszczęcia postępowania.