Zarząd Powiatu w Oświęcimiu corocznie przyznaje nagrody dla osób wyróżniających się w działalności kulturalnej. 

Uchwała  Nr XXXIII/241/2001 Rady Powiatu w Oświęcimiu z  5 grudnia 2001r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz ich wysokości

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) instytucji kultury,
2) jednostek samorządu terytorialnego,
3) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.

§ 3
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku.

§ 4
1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 5
Komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej “komisją” oraz jej przewodniczącego, powołuje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, wyznaczając jej skład na okres jednego roku.

§ 6
Do zadań komisji należy:
1) ustalenie zasad opiniowania wniosków,
2) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
3) proponowanie osoby laureata lub laureatów,
4) przedstawianie Zarządowi Powiatu propozycji co do wysokości nagród finansowych oraz podziału środków budżetowych zaplanowanych na nagrody w budżecie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

§ 7
1. Posiedzenie komisji zwołuje Starosta Oświęcimski.
2. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
3. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu.
4. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 8
Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

§ 9
Nagrody finansowe wypłacane są ze środków Powiatu Oświęcimskiego, z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

§ 10
Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1966 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

§ 11
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ LAUREATÓW NAGRODY ZARZĄDU POWIATU W DZIEDZINIE KULTURY:

Laureaci poprzednich edycji:

 • Studio Baletowe i Tańca Współczesnego Classica
 • Zespół „Jawiszowianki”
 • Jan Jarosz – Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Polance Wielkiej
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Szymanowskiego
 • Stowarzyszenie Auschwitz Memento
 • Zespół śpiewaczy “Porębianie”
 • Antoni Korycik
 • Remigiusz Dulko
 • Apolonia Maj
 • Formacja Tańca Nowoczesnego “Contra”
 • Formacja Taneczna Efekt
 • Towarzystwo Miłośników Kęt
 • Zespół Pieśni i Tańca “Holan”
 • Adam Sala
 • Dariusz Maciborek
 • Zespół Pieśni i Tańca “Kęty”
 • Chór Caminnando 
 • Karolina Domider
 • Teatr “Na Stronie”
 • Duet “Kasia i Konrad”
 • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Iskierki”
 • Ryszard Kozłowski
 • Władysława Kapcińska
 • Chór „CANTICUM NOVUM”
 • Rodzinna Kapela Bugajskich
 • Paweł Warchoł
 • Halina Kozioł
 • Janusz Centnar
 • Zespół Folklorystyczny “DOLINA SOŁY”
 • Stanisław Grabowski
 • Henryk Lehnert
 • Janusz Toczek
 • Zakładowa Orkiestra Dęta KWK Brzeszcze
 • Zdzisława Chowaniec
 • Chór Byłych Wychowanków Salezjańskich “AUXILIUM”
 • Amatorska Orkiestra Dęta z Głębowic
 • Irena Droździk
 • Helena Klęczar z Osieka
 • Zespół Pieśni i Tańca “Hajduki”
 • Zofia Mentelska
 • Orkiestra Dęta z Polanki Wielkiej
 • Waldemar Rudyk
 • Maria Karaim
 • Chór Osieczanie
 • Chór Bielański
 • Weronika Włodarczyk
 • Paweł Warchoł
 • Formacja Taneczna „Elita New Team”
 • Martyna Paluchiewicz – Łabaj 
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szym 
 • Studio Baletowe i Tańca Współczesnego Classica
 • Zespół „Jawiszowianki”
 • Jan Jarosz
 • "Brzeszczanki" z Brzeszcz
 • Grupa Teatralna "Bajdurki" z Kęt
 • Wiesław "Dziki" Kaniowski
 • Orkiestra dęta z Osieka
 • Wielka Orkiestra Młodych Muzyków
 • "Same Swoje”
 • Eugeniusz Pieczka
 • Zespół Pieśni i Tańca "Małe Kęty"
 • Leszek Górkiewicz
 • Weronika Boińska
 • Janusz Toczek
 • Barbara Wójcik
 • Leszek Szuster
 • Chór Osieczanie
 • Grupa Teatralna „Minus Jeden”
 • Zespół Folklorystyczny „Iskierkowa Familia”
 • Łukasz Fuczek