Przejdź do komunikatów/a> Przejdź do aktualności wyróżnionych Przejdź do sekcji partnerzy - z kim współpracujemy Przejdź do danych kontaktowych
Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu


Aktualności


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zasady ochrony drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o stwierdzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób w miejscowości Bestwinka na terenie powiatu bielskiego. W związku z powyższym został wyznaczony obszar zagrożony w części gminy Brzeszcze. ROZPORZĄDZENIE NR 1/CHZ/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OŚWIĘCIMIU z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego. Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków.   ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.   ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.   ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich; szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym; wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób; brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

czytaj więcej...

Utrudnienia na ulicy Głównej w Osieku

W dniu 18 października rozpoczną się roboty przygotowawcze na drodze powiatowej ul. Główna w Osieku. Dzień później, tj. 19 października (o godz. 7) droga zostanie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 29 października (piątek). W tym czasie kierowcy będą musieli korzystać z wprowadzonych objazdów (mapka).   Przebudowa obejmie odcinek w km 8+850 – 9+780” – od skrzyżowania z ul. Ogrodową (km 8+850) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 949.   Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wymianę istniejących wpustów płaskich przykrawężnikowych (wpusty klasyczne) na nowe wpusty krawężnikowo-jezdniowe, remont istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 9+435 drogi powiatowej nr 1758K, odtworzenie istniejących nawierzchni chodnika, pobocza i jezdni (w zakresie jednego pasa ruchu) po wymianie wpustów i remoncie przepustu.

czytaj więcej...

Rusza przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego. Od jutra utrudnienia dla kierowców

Dziś w Starostwie Powiatowym z udziałem wicestarosty Pawła Kobielusza i członków zarządu powiatu – Teresy Jankowskiej i Jerzego Mieszczaka oraz wykonawcy zadania nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu. Kierowcy muszą się spodziewać utrudnień, za które przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W związku z rozpoczęciem inwestycji, która w sumie potrwa trzy miesiące, od jutra, tj. od wtorku 24 sierpnia zostanie zamknięta droga wzdłuż ul. Wyspiańskiego i (częściowo) ul. Sobieskiego. Prosimy kierowców o nieparkowanie aut w tym rejonie, a korzystanie z ogólnodostępnych parkingów – na ul. Słowackiego, Olszewskiego czy przy powiatowym “Chemiku”. Przez pewien czas będzie jeszcze możliwy wjazd w ul. Rydla od strony ul. Sobieskiego. Dojazd do Starostwa możliwy będzie ul. Tuwima, Gałczyńskiego i Rydla. od 1 września br. (środa) do odwołania, wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu będzie możliwe tylko i wyłącznie od strony parkingu (ulica Rydla).

czytaj więcej...


Współpracujemy