Naczelnik Wydziału: Iwona Ostafin
 Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I.  W zakresie rachunkowości wykonywania budżetu Powiatu:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu Powiatu.
 2. Obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu.
 3. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.
 4. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych.
 5. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, ocena realizacji wykorzystania środków finansowych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.
 8. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu Powiatu.
 9. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie wykonywania budżetu.
 10. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.

II. W zakresie rachunkowości jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej:

 1. Obsługa finansowo-księgowa Starostwa jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów, kosztów, rozrachunków gospodarki pozabudżetowej.
 2. Bieżąca analiza realizacji budżetu Starostwa jako jednostki budżetowej oraz informowanie wydziałów o jej wynikach.
 3. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej.
 4. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.
 5. Pobór należności pieniężnych i opłat wynikających z własności Skarbu Państwa.
 6. Współdziałanie z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie wykonywania zadań.
 7. Sporządzanie i wykonywanie według obowiązujących przepisów dokumentacji płacowej, w tym świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla pracowników Starostwa oraz rozliczeniowej dla zlecenio i dziełobiorców, będących osobami fizycznymi.
 8. Sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych.
 9. Dochodzenie roszczeń, występowanie do właściwej komórki Starostwa o kierowanie spraw do sądów o zapłatę i terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności, analiza i tworzenie wniosków o umorzenie nieściągalnych należności.