WYMAGANIA W SPRAWIE WPISU  SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oświęcimskiego

Podstawa prawna:
Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. 

Niezbędne dokumenty:
(kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę wraz z datą)

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - Formularz Nr 1
Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

  • statut szkoły lub placówki
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce - Formularz Nr 2
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie orzeczeniu wobec osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę środka karnego zakazu prowadzenia działalności oświatowej
  • informacja o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły, prowadzącej kształcenie zawodowe) i możliwość realizacji innych zadań statutowych w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - Formularz Nr 3
  • aktualne dokumenty poświadczające zapewnienie warunków lokalowych o których mowa w lit. e (np.: umowa najmu względnie umowa przedwstępna) 
  • formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 152).
W przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności należy również dołączyć: 
  1. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności - Formularz Nr 4
  2. pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
  3. opinię ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły kształcącej w zawodach medycznych)

Termin realizacji wpisu: 
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu. 
Opłaty:
Nie pobiera się opłat
Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
Wydział odpowiedzialny:
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
Pokój nr 221
Tel: 033/ 844 97 04

ZMIANY DO WPISU:
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. 

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI: 
Starosta Oświęcimski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych, albo podane w nim dane są błędne i mim wezwania nie zostały uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie, 
2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1 ) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:  nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy, albo  nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 i  jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Informacja o trybie odwołania: 
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.
LIKWIDACJA SZKOŁY LUB PLACÓWKI:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.