Inspektor Ochrony Danych: Wiesław Kmak

Telefon: 33 844 96 41

e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat.oswiecim.pl


Do podstawowych zadań inspektora ochrony danych należy:

1) informowanie Starosty, pracowników Starostwa o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,
2) monitorowanie sposobu realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony tych danych,
3) wspieranie Starosty w zakresie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
4) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z praw im przysługujących.
5) współpraca z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych odpowiada za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz współdziała z Wydziałem Informatyki w tym zakresie oraz obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w przepisach o Krajowych Ramach Interoperacyjności.