Naczelnik Wydziału: Agnieszka Adamczyk – tel. 33 844 97 10W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje:

 1. Geolog Powiatowy, do którego należy wykonywanie obowiązków zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla Starosty, jako organu administracji geologicznej;
  Marta Bucka – tel. 33 844 97 11, e-mail: geolog@powiat.oswiecim.pl
 2. Doradca ds. klimatu i środowiska (Ekodoradca), do którego należy wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji projektu pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.
  Edyta Burman – tel. 33 844 96 70, e-mail: ekodoradca@powiat.oswiecim.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Ocena prawidłowości realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z:
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej Prawem ochrony środowiska),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zwanej dalej ustawą o odpadach), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (zwanej dalej ustawą o lasach),
  • ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
  • ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 4. Sporządzanie i realizacja opracowań programowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
 5. Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach.
 6. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie elektronicznego, publicznie dostępnego wykazu danych zawierających te informacje.
 7. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 8. Wydawanie uzgodnień będących w kompetencji organu administracji geologicznej lub ochrony środowiska, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 9. Identyfikacja i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
 10. Prowadzenie rejestru przetrzymywania roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych oraz wydawanie stosownych zaświadczeń.
 11. Wydawanie dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 12. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 13. Rozpatrywanie wniosków o utworzenie społecznej straży rybackiej, w tym zatwierdzanie regulaminu społecznej straży rybackiej.
 14. Wydawanie legitymacji społecznej straży rybackiej.
 15. Wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym warunków wydanych decyzji.
 16. Popularyzowanie ochrony środowiska i działań ekologicznych w społeczeństwie.
 17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym pielęgnacja, sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych.
 18. Sporządzanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie użytkowanych przez Powiat pojazdów, wytwarzanych przez Starostwo odpadów.
 19. Zabezpieczenie środków finansowych na działania związane z prowadzeniem ww. zadań.