Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłaty skarbowej – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 1. Decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, tj. decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /oryginał/
 2. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /oryginał/
 3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 4. Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
 5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 6. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/


Opłata skarbowa:

 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł.
 3. Od pozwolenia wydawanego na podstawie przepisów prawa budowlanego:
  1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
    • za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
    • nie więcej niż 539 zł
   2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
   3. innego budynku 48 zł
   4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
   5. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
   6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g 2143 zł
   7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 105 zł
   8. innych budowli 155 zł
   9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.


W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.


2)    na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1).


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłaty skarbowej – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.