Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

 • kopię mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – kopię mapy katastralnej oraz kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali co najmniej 1:5 000, przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (granice terenu inwestycji) oraz istniejącego uzbrojenia terenu;
 • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz rozwiązania komunikacyjne; mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w czterech egzemplarzach;
 • określenie klasy i kategorii drogi projektowanej i dróg powiązanych;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane – postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 • opinie:
  • Zarządu Starostwa Powiatowego, Uwaga: Niewydanie opinii, o której mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. W takim wypadku należy dołączyć wniosek o wydanie opinii wraz z oświadczeniem, że w w/w terminie właściwy organ nie wydał opinii.
  • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie/ w Katowicach – w odniesieniu do terenów górniczych,
  • dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  • dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub/i Miejskiego Konserwatora Zabytków (wg właściwości) – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych,
  • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;

Uwagi:

Niewydanie opinii, o których mowa powyżej, przez właściwy organ w terminie 30 dni, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. W takim wypadku należy dołączyć wniosek o wydanie opinii wraz z oświadczeniem, że w w/w terminie właściwy organ nie wydał opinii.

Opinie, o których mowa powyżej zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne – w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane;
 • uzasadnienie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności2;
  wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien zawierać także wypisy z ewidencji gruntów i budynków (dla ustalenia adresu zamieszkania właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oraz dla ustalenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy);
 • tabelaryczny wykaz działek położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz położonych poza liniami rozgraniczającymi objętych obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (przebudowy drogi innej kategorii) według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien ponadto zawierać:

 • wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wówczas inwestor winien przedłożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu (zwłaszcza w przypadku starania się o dofinansowanie ze środków unijnych lub jeśli we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); Uwaga: Inwestycja objęta wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winna być zgodna z inwestycją objętą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach).
 • określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
 • określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych;
 • dokumentację geodezyjną w przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. operat regulacji stanu prawnego, wykazy zmian gruntowych), w tym zawierającą informację o ograniczonych prawach rzeczowych i stosunkach obligacyjnych na nieruchomościach objętych wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
 • określenie sposobu, zakresu i czasu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (poza pasami drogowymi), co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (w zakresie zmiany parametrów użytkowych i technicznych istniejącego obiektu budowlanego bez zmiany charakterystycznych parametrów jak powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość) i przebudowy dróg innych kategorii (w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego).