Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)


Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:


 1. Określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części /oryginał/.
 2. Wyrys z mapy ewidencji gruntów (znajdujący się w zasobach geodezyjno-kartograficznych), z oznaczeniem zakresu inwestycji /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 3. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 4. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi /oryginał/.
 5. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /oryginał/.
 6. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uzyskane w Biurze Planowania Przestrzennego) albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 7. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, tj. podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń /oryginał/.
 8. Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania ekspertyzy) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 9. W zależności od potrzeb – pozwolenia (pozwolenie konserwatorskie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach itp.), uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (odpowiednio rzeczoznawcy, np. p.poż., BHP i ergonomii pracy, sanepid) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 10. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie./.
 11. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) – oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.