Podstawa prawna Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą", 

I. Informacje ogólne 

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej (art. 40-43 ustawy). Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe posiada ułomną osobowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42): 

 1. Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych.
 2. Zrzeszać osób prawnych.
 3. Prowadzić działalności gospodarczej.
 4. Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Zgodnie z art. 40 ust. 1b ustawy, każdy członek stowarzyszenia zwykłego odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. 

II. Jak założyć stowarzyszenie zwykłe? 

1. Warunki niezbędne do założenia stowarzyszenia 

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby, które:  

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren, siedzibę i środki działania, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,  
 • wybierają przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe,  
 • wybierają zarząd, wówczas regulamin określa również tryb wyboru, uzupełniania składu, kompetencje czy warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. 

2. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego 

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych tj: 

Starosta Oświęcimski w imieniu którego działa Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu ul. Wyspiańskiego 10 32 - 602 Oświęcim tel: 33 844 97 14 

Składane dokumenty: 

 1. regulamin działalności; 
 2. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych; 
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu; 
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ; 
 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego; 
 6. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby, o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela albo zarządu, o wyborze organu kontroli wewnętrznej, 
 7. ewentualnie wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. 

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis albo uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek organu nadzorującego lub prokuratora o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego. 

3. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym 

Stowarzyszenie winno dokonać zgłoszenia w urzędzie statystycznym i uzyskać numer REGON: Dokumenty, które należy złożyć: informacja w Urzędzie Statystycznym 

4. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia celem uzyskania NIP.

Dokumenty, które należy złożyć: informacja w Urzędzie Skarbowym.