Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Tryb ogłaszania wdrożenia działań krótkoterminowych:

Działania  krótkoterminowe wdraża się w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych i docelowych  substancji  w powietrzu,  a  ich  celem jest  zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń  oraz  ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Ze względu na sposób uśredniania wyników pomiarów substancji w powietrzu, poziomy zagrożenia ustala się w oparciu o wartości stężeń pyłu PM10, ozonu oraz dwutlenków siarki i azotu.

Ustala się 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

1) I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym wprowadzany jest gdy:

– pomiar 12-godzinnego stężenia pyłu PM10 na stacji automatycznej w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 80 μg/m³.

2) II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym wprowadzany jest gdy w danym obszarze:

– pomiar stężenia pyłu PM10 dla średniej ze stacji pomiarowych WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 100 μg/m³.

Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/komunikaty oraz w Regionalnym Systemie Ostrzegania, za pomocą którego komunikat umieszczany jest w mediach oraz aplikacji na telefony komórkowe. Komunikat przekazywany jest również do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego i właściwych gmin na danym obszarze, którego dotyczy stopień zagrożenia oraz do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorów placówek ochrony zdrowia.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze.

Zadania które realizuje PCZK:

· Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza oraz listę podejmowanych działań w ramach II stopnia zagrożenia.

· Dyżurny PCZK przekazuje za pośrednictwem e-mail do gmin powiatu oświęcimskiego komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

· Dyżurny PCZK przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych (szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka itp.) oraz placówek ochrony zdrowia (np. domy dziennego pobytu) informację konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenie zanieczyszczeń. Za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez PCZK o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza odpowiadają Urzędy Gmin.

· Dyżurny PCZK  przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej liczby przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stępień zanieczyszczeń. Za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez PCZK o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza odpowiadają Urzędy Gmin.

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia II stopnia zagrożenia może być przekazywane z jednodniowym wyprzedzeniem w oparciu o prognozy jakości powietrza

3) III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym

– pomiar stężenia pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartości > 150 μg/m³

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze.

Zadania które realizuje PCZK:

· Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza oraz listę podejmowanych działań w ramach III stopnia zagrożenia.

· Dyżurny PCZK przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do gmin powiatu oświęcimskiego komunikat o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

· Dyżurny PCZK przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych (szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka itp.) oraz placówek ochrony zdrowia (np. domy dziennego pobytu) informację konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenie zanieczyszczeń. Za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez PCZK o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza odpowiadają Urzędy Gmin.

· Dyżurny PCZK  przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej liczby przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stępień zanieczyszczeń. Za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez PCZK o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza odpowiadają Urzędy Gmin.

Decyzja o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia może być również podejmowana w innych sytuacjach, gdy wprowadzenie stanu alarmowego wynika z wytycznych GIOŚ  lub Ministra Środowiska.

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz  jakości powietrza.  

Stacja pomiarowa dla Powiatu oświęcimskiego zlokalizowana jest na ul. Bema w Oświęcimiu