Kierownik: Jolanta Kruczała-ChodorowiczPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Całodobowy telefon zgłoszeniowy:


Do podstawowych zadań Biura należy:

  1. Planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, w szczególności: opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz ćwiczeń obronnych, organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
  2. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w szczególności: wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu oraz organizowanie i koordynowanie  szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, tworzenie warunków do działania Systemu Wykrywania  i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
  3. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć zarządzenia  kryzysowego, w szczególności: opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią, organizowanie współdziałania z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałami Starostwa w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, pełnienie funkcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jako całodobowej służby dyżurnej Starosty Oświęcimskiego.
  4. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.
  5. Obsługa administracyjno–biurowa: Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.