Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu

Dyżur Całodobowy
tel. 33 844 89 80

e-mail: pczk@powiat.oswiecim.pl

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

KONTAKT

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, reprezentowane przez Starostę Oświęcimskiego, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. St. Wyspiańskiego 10. Kontaktować się z nami można w następujący sposób:
 • listownie: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.oswiecim.pl;
 • telefonicznie: (33) 844 96 00
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiat.oswiecim.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
 3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w związku z realizacją przez nas zadań wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.