Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Paszporty

Paszport – podstawowe informacje

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Terenowy Punkt Paszportowy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 33 84 41 973, 33 844 97 42
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:30-16:30
środa-czwartek 8:00-15:00
piątek 8:00-13:30


DOKUMENT PASZPORTOWY – uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby. W okresie ważności dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. 28 sierpnia 2006 roku weszły w życie paszporty biometryczne z zakodowaną informacją tzw. cechą biometryczną – elektronicznym obrazem twarzy.

29 czerwca 2009 roku pojawiły się w Polsce paszporty, które zawierają nową informację – zakodowane elektronicznie odciski palców posiadacza dokumentu.

Wprowadzenie odcisków palców to krok do przodu w lepszym zabezpieczaniu dokumentów, zapobieganiu ich fałszowaniu i kradzieżom. Wprowadzenie nowocześniejszej formy dokumentów nie oznacza jednak konieczności wymiany dotychczas posiadanych paszportów – zachowują one ważność do daty, która jest w nich zapisana.

Odciski palców pobierane są w całym kraju od 22 czerwca 2009 roku (za granicą, w konsulatach – od 29 czerwca 2009 r.). Paszporty wydawane po 29 czerwca (tym osobom, od których od 22 czerwca 2009 r. pobrano odciski) mają już dwie cechy biometryczne: obraz twarzy oraz odciski palców.

Odciski palców zapisywane są w formie elektronicznej (nie graficznej – nie są widoczne) w czipach znajdujących się w paszportach.

Pobieranie odcisków palców odbywa się przy pomocy czytnika – niewielkiego, elektronicznego urządzenia, do którego należy przyłożyć palce. Nie jest używany tusz, ani żadna substancja, która mogłaby np. brudzić palce. Pobierane są odciski dwóch palców. Czytniki znajdują się w każdym punkcie składania wniosków paszportowych.

Odciski palców nie są gromadzone w żadnej bazie danych – są przechowywane wyłącznie na czas produkcji dokumentu.

Wszystkie paszporty zachowują ważność do daty, która jest zapisana w dokumencie. Jeżeli ktoś chce wymienić dokument na nowocześniejszy – może to zrobić w normalnym trybie, bez dodatkowych opłat. Nie ma możliwości „dopisania” odcisków palców do dotychczasowych paszportów biometrycznych.


RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
Paszport

 • zawiera mikroprocesor z danymi biometrycznymi posiadacza dokumentu, tj. zapisanym elektronicznie wizerunkiem twarzy oraz odcisków palców,
 • wydawany jest osobom pełnoletnim oraz dzieciom powyżej 13 roku życia z okresem ważności 10 lat,
 • wydawany jest dzieciom w wieku od 5 do 13 lat z okresem ważności 5 lat,
 • wydawany jest na żądanie rodziców dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia, z okresem ważności 12 miesięcy.
Paszport tymczasowy

 • nie zawiera mikroprocesora z danymi biometrycznymi posiadacza dokumentu,
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula dzieciom do ukończenia 5 roku życia, z okresem ważności 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzanego w kraju, z okresem ważności do 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez wojewodę lub przez konsula, w udokumentowanych przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, z okresem ważności do 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula osobom czasowo przebywającym w kraju i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu, z okresem ważności do 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez konsula z urzędu obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności, z okresem ważności do 12 miesięcy.
Paszport dyplomatyczny

 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych z okresem ważności do 10 lat.
Paszport służbowy MSZ

 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych z okresem ważności do 10 lat.

Drugi paszport


Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać drugi paszport tej samej osobie, w okresie ważności posiadanego paszportu, w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych względami ochrony życia i zdrowia obywatela lub związanych z trudnościami w prowadzeniu przez tę osobę działalności humanitarnej, wiążącej się z pobytami w państwach pozostających ze sobą w gorszych stosunkach, a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa. Wniosek o wydanie takiego dokumentu należy złożyć do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Termin ważności tego dokumentu wynosi 2 lata.

 WAŻNE INFORMACJE

 • Od 28 sierpnia 2006 r. nie dokonuje się wpisów danych dzieci do paszportów rodziców. Wpisy dokonane przed tą datą zachowują ważność do czasu utraty ważności paszportu, w którym znajduje się wpis lub do dnia, w którym dziecko ukończy 16 rok życia. Przy odbiorze dokumentu paszportowego wydanego osobie, której dane były zamieszczone w paszporcie rodzica, dokonuje się wykreślenia tego wpisu, jeżeli paszport, w którym się on znajduje, jest ważny.
 • Paszporty wydane według wzorów obowiązujących przed 28 sierpnia 2006 r. zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
 • Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.
 • Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek paszportowy.
 • W imieniu dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają wspólnie rodzice lub opiekunowie prawni (obecność dziecka nie jest obowiązkowa jedynie w przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy dla małoletniego, który nie ukończył 5 roku życia).
 • Dzieci do 18 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze paszportu. Dokument odbiera jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Termin oczekiwania na wydanie paszportu: do miesiąca od dnia złożenia wniosku paszportowego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.
 • Paszport traci ważność po zmianie nazwiska (np. po ślubie) lub w przypadku zmiany danych osobowych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL) w wyniku wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych. Dokument traci automatycznie ważność po 60 dniach od dnia, w którym dokonane zostały zmiany danych. W przypadku osób przebywających za granicą paszport traci ważność po 4 miesiącach.
 • Paszport traci również ważność z dniem wyrażenia przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu dokumentu lub z dniem śmierci posiadacza paszportu.
 • Paszport wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie ma miejsca stałego pobytu, paszport wydawany jest w ostatnim miejscu stałego pobytu.

Jeśli wnioskodawca nie posiadał nigdy na terenie kraju miejsca stałego pobytu, paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o paszport.