UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpis do ewidencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

2 egzemplarze statutu,

lista założycieli (minimum 7 osób), zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy, protokół z zebrania założycielskiego zawierający informacje o wyborze władz stowarzyszenia:

 • informacja o adresie siedziby klubu sportowego,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić :

 • przelewem na konto Urzędu Miasta Oświęcim – Bank Spółdzielczy w Zatorze
  Nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020
 • gotówką bez prowizji bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze O/Oświęcim, ul. Piastowska 17
 • oraz u inkasenta opłaty skarbowej – Łącki Bank Spółdzielczy – punkt poboru znajduje się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2, na parterze.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie sportu. Podając informację o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna) proszę o podanie imiennie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie  zaświadczenia:

 • o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia.

OPŁATY

Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia należy uiścić :

 • przelewem na konto Urzędu Miasta Oświęcim – Bank Spółdzielczy w Zatorze
  Nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które składa się za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.