Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Polityka cookies

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.


1. Informacja o administratorze danych i inspektorze ochrony danych.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. St. Wyspiańskiego 10, reprezentowane przez Starostę Oświęcimskiego.
Kontaktować się z nami można w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.oswiecim.pl;
  3. telefonicznie: +48 33 844 96 00.
Inspektorem Ochrony Danych jest Wiesław Kmak, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w pokoju numer 106 na pierwszym piętrze.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Cel przetwarzania Twoich danych i podstawa prawna.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w ramach wykonywania określonych ustawami zadań publicznych. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Rodzaj tych zadań został określony w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Także inne ustawy mogą określać dodatkowe zadania powiatu.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane te zostały zebrane. Następnie po upływie dwóch lat licząc od 1 stycznia roku po zakończeniu sprawy akta będą przechowywane w naszym archiwum zakładowym, przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Twoje prawa.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, masz prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ˗ adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

5. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
W zawiązku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz  wykonując zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

6. Dodatkowe informacje.

Jeżeli kontaktujesz się z nami osobiście i pragniesz uzyskać więcej informacji niż te wyżej wymienione, zwłaszcza  w zakresie celu przetwarzania Twoich  danych osobowych, podstawy prawnej,  okresu ich przechowywania, uzyskasz je bezpośrednio od naszego pracownika.

Jeżeli kontaktujesz się z nami listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo platformy e-PUAP, w momencie pierwszej czynności podjętej w Twojej sprawie, sami przekażemy Tobie te informacje, wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.


WAŻNE.

Pamiętaj, że  zawsze możesz się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a zwłaszcza w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw.