1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
  2. Kadencja rady trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów.
  3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa odrębna ustawa.
  4. W skład Rady Powiatu wchodzi dwudziestu siedmiu radnych.
  5. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
  6. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie, rezolucje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
  7. Pełny zakres właściwości rady powiatu wynika z art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z pózn. zm.).

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu są dostępne w Biurze Rady, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 112 tel. (33) 844-96-44, pok. 113 I piętro tel. (33) 844-96-45.

Statut Powiatu Oświęcimskiego

Baza Aktów Własnych Powiatu Oświęcimskiego